آگهی انتخابات انجمن تولیدکنندگان کفش مشهد

یکشنبه - ۱۹ دی ۱۳۹۵
آگهی انتخابات انجمن تولیدکنندگان کفش مشهد

آگهی تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان کفش مشهد

باستناد ماده ۱۳۱ قانون کار و آیین نامه مصوب ۱۳۸۹/۸/۳ هیات وزیران و به موجب صورتجلسه های مورخ ۹۵/۸/۹ مجمع عمومی ۱۳۹۵/۱۶/۸هیات مدیره  و سایر مدارک تسلیمی اسامی و سمت هر یک از اعضای هیات مدیره انجمن صنفی که از تاریخ ۹۵/۹/۲۰و بازرسان که از تاریخ ۱۳۹۵/۸/۹ به مدت سه سال انتخاب شده اند به شرح زیر می باشد:

 

  • ابوالفضل خوشبو (رئیس هیات مدیره)
  • بهروز خطیبی (نایب رئیس هیات مدیره)
  • سید مجید نجار مشهدی (خزانه دار)
  • علی مرتضی (دبیر و عضو اصلی هیات مدیره)
  • حمید ناجی ریحانی گرمرودی (عضو اصلی هیات مدیره)
  • مرتضی دولت آبادی (عضو علی البدل هیات مدیره)
  • حسین ممتاز کفاش (عضو علی البدل هیات مدیره)
  • سیدامیر صمیمی (بازرس اصلی)
  • حسن رازقی استاد (بازرس علی البدل)

ضمنا برابر ماده ۲۲ اساسنامه انجمن صنفی کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیات مدیره  و خزانه دار یا دبیر و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی

0

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:


برچسب ها: