آگهی انتخابات انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

دوشنبه - ۲۰ دی ۱۳۹۵
آگهی انتخابات انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

آگهی تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار و آیین نامه مصوب آبان ماه سال ۸۹ هیات وزیران و صورتجلسه های مورخ ۹۵/۷/۱۲ مجمع عمومی عادی و ۹۵/۷/۱۹ تعیید سمت هیات مدیره، اسامی و سمت هریک ار اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره به مدت ۳ سال و بازرسان به مدت ۱ سال از تاریخ ۹۵/۷/۱۲ تعیین شده اند به شرح زیر می باشد:

۱- آقای محمدرضا انصاری (رئیس هیات مدیره)
۲- آقای فرامرز مفتخر(نایب رئیس)
۳- آقایان محمد حسن بدیع، قباد چوبدار، فرزام منوچهری، محمد امیرزاده، پرویز رضایی، اسماعیل مسگرپور طوسی، محمد ابوطالبی، مجید ابریشمی، ساعده مسعودی، ایرج گلابتونچی، علیرضا کدخدایی (اعضای اصلی)
۴- آقایان بهمن صالحی جاوید، فرزین مهدیار (اعضای علی البذل)
۵- آقای جعفر سبوخی (بازرس اصلی)
۶- آقای رضا آدابی (بازرس علی البدل)
۷- آقای مجتبی غروی (دبیر)
ضمنا برابر ماده ۱۹ اساسنامه کلیه اسناد مالی، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیات مدیره رسیده باشند، با امضای مشترک رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس و دبیر ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود.
مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

0

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:


برچسب ها: