آگهی انتخابات انجمن مراکز سوء مصرف مواد استان تهران

دوشنبه - ۲۰ دی ۱۳۹۵
آگهی انتخابات انجمن مراکز سوء مصرف مواد استان تهران

آگهی تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی مراکز درمان سوء مصرف مواد استان تهران

باســتناد تبصره یک ماده ۱۳۱ قانــون کار و آیین نامه مصوب آبان ماه ۱۳۸۹ هیات محترم وزیران وســایر مدارک ارسالی، انجمن فوق الذکر به شــماره ۳۳۹-۲/۳-۷ در این اداره کل به ثبت رســیده است.

اســامی اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره انجمن که در مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۱ به مدت ســه سال و بازرسان آنها از تاریخ مذکور به مدت یک ســال انتخاب شده اند و سمت اعضای هیات مدیره که به موجب صورتجلسه مورخ ۹۵/۹/۲۵ تعیین شده اند، به شرح زیر می باشد:

 1. خانم فاطمه خوشنویسان – رییس هیات مدیره
 2. آقای حسین باقری – نایب رییس
 3. خانم ستاره بقایی – خزانه دار
 4. آقای سید محمدرضا حسینی – عضو اصلی، دبیر
 5. خانم محبوبه گلستان – عضو اصلی هیات مدیره
 6. آقای وحید میرخانی – عضو علی البدل هیات مدیره
 7. آقای مجید فوالدی – عضو علی البدل هیات مدیره
 8. آقای محمد موحدی – عضو علی البدل هیات مدیره
 9. خانم پانته آ عالمی – بازرس اصلی
 10. اقای فرهاد گشتاسبی نژاد – بازرس اصلی
 11. آقای محمدرضا رشیدی – بازرس علی البدل
 12. آقای علی اکبر مرشدی – بازرس علی البدل

ضمنا برابر تبصره ماده ۲۲ اساســنامه انجمن صنفی کلیه اســناد و اوراق مالــی و بهادار و تعهدآور با امضا مشــترک رییس هیات مدیــره یا دبیر به اتفاق خزانــه دار و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

 

0

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:


برچسب ها: