آگهی تغییرات انجمن سفت کاران شهرستان قزوین

یکشنبه - ۱۹ دی ۱۳۹۵
آگهی تغییرات انجمن سفت کاران شهرستان قزوین

آگهی تغییرات هیات مدیره انجمن صنفی کارگری سفت کاران شهرستان قزوین

در اجرای ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران با عنایت به غیبت های مکرر عضو اصلی انجمن آقای غلامرضا محمدی مطابق تبصره ۳ ماده ۲۰ اساسنامه اعضای هیات مدیره و درخواست هیات مدیره انجمن به شماره ۱۷۹۲۳ مورخ ۹۵/۹/۱۷ ثبت شده در دبیرخانه اداره کار شهرستان قزوین تغییرات هیات مدیره انجمن صنفی کارگری سفت کاران شهرستان قزوین به شرح ذیل اعلام می گردد.

 

  • سیدمحمد حسینی (رئیس هیات مدیره)
  • محمد بهرامی (نایب رئیس)
  • ایمانعلی احمدی (خزانه دار)
  • محمد بهرامی (دبیر)

ضمنا کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضاء رئیس هیات مدیره یا دبیر ممهور به مهر انجمن صنفی و کلیه اسناد مالی و اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیات مدیره  رسیده باشد با امضای مشترک رئیس هیات مدیره یا دبیر و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود.

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان قزوین

 

0

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:


برچسب ها: