آگهی مجمع تاسیس انجمن شرکت ها و موسسات مسافربری شهرستان خوی- ماکو- چالدران- پلدشت- قره ضیاالدین

دوشنبه - ۲۰ دی ۱۳۹۵
آگهی مجمع تاسیس انجمن شرکت ها و موسسات مسافربری شهرستان خوی- ماکو- چالدران- پلدشت- قره ضیاالدین

آگهی تاسیس و دعوت مجمع عمومی موسس انجمن صنفی کارفرمایی درشرف تاسیس شرکتها وموسسات مسافربری شهرستان خوی-ماکو-چالداران-شوط-پلدشت-قره ضیاالدین

به استناد ماده۱۳۱ قانون کاروآئین نامه مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۶ هیات محترم وزیران ،انجمن صنفی باعنوان فوق درشرف تاسیس می باشد.

کلیه نمایندگان شــاغل درصنف مزبور درصورت تمایل بــه عضویت، ازتاریخ انتشاراین اطلاعیه ظرف مدت ده روزمی توانند درخواست کتبی خودرا به نشانی: خوی- بلوار شهید غروبی ترمینال شــهید درستی شرکت مسافربری گیتی پیما تسلیم نمایند.

محل برگزاری: اولین مجمع عمومی انجمن صنفی مذکورروز مورخ راس ســاعت ۱۰ صبح درمحل شهرســتان خوی بلوار شــهید غروبی – ترمینال شهید درستی برگزارمی شود.

دستورجلسه:

  1. تصویب اساسنامه
  2. انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل هیات مدیره وبازرسان
  3. انتخاب روزنامه کثیراالنتشارجهت درج آگهی

هیات موسس:

اسماعیل اقتباس ۲ – صیاد سلطانی۳- وحید خوش بهاری

0

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:


برچسب ها: