آگهی مجمع عمومی انجمن واردکنندگان دارو و مواد بیولوژیک دام

پنج شنبه - ۱۶ دی ۱۳۹۵
آگهی مجمع عمومی انجمن واردکنندگان دارو و مواد بیولوژیک دام

آگهی مجمع عمومی فوق العاده و عادی به صورت فوق العاده انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان دارو و مواد بیولوژیک دام

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم انجمن و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید که در جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به صورت فوق العاده که در روز سه شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۵ ساعت ۱۵-۱۸ در اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران واقع در تهران- خیابان طالقانی- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوری ایران- طبقه هشتم تشکیل می گردد حضور بهم رسانید.

دستور جلسه:

  • الحاق به اتاق ایران
  • تغییر نام انجمن
  • تصمیم گیری در مورد آیین نامه اجرایی بند«ز»
  • تعیین تکلیف شرکت های بدهکار و خروج تعدادی از آنها

هیئت مدیره

0

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:


برچسب ها: