اساسنامه نمونه پیشنهادی شورای عالی کار برای شوراهای اسلامی کار

یکشنبه - ۱۵ فروردین ۱۳۹۵
اساسنامه نمونه پیشنهادی شورای عالی کار برای شوراهای اسلامی کار

اساسنامه نمونه پیشنهادی شورای عالی کار برای شوراهای اسلامی کار «مصوب 1366/3/4 شورای عالی کار»

والذین استجابوا لربهم و اقاموالصلوه و امرهم شوری بینهم ومما رزقناهم ینفقون (سوره شوری آیه۳۷)

بخش اول: کلیات

ماده۱- ما کارکنان به منظور تامین قسط اسلامی و حمایت از دستاوردهای انقلاب اسلامی و همکاری و نظارت در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشبرد امور واحد و افزایش رشد اقتصادی کشور و ایجادشرایط مناسب در جهت خودکفایی و محیط سالم کار و بالا بردن رفاه کارکنان با رعایت مقررات قانون شوراهای اسلامی کار و آیین نامه های انتخاباتی و اجرایی مربوطه مبادرت به تشکیل شورای اسلامی کار می نماییم.

ماده۲- نام شورا، شورای اسلامی کار………. است که در این اساسنامه به اختصار شورا خوانده می شود و اقامتگاه قانونی آن که اصولا بایستی در محدوده فعالیت واحد اصلی باشد در محل به نشانی : شهر………. خیابان………. پلاک………. تلفن………. می باشد.

تبصره: تغییر اقامتگاه قانونی شورا با تصویب مجمع کارکنان با هماهنگی مدیریت و یا اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی به عمل خواهد آمد.

بخش دوم: مجمع عمومی و حدود وظایف و اختیارات آن

ماده۳- مجمع عمومی کارکنان واحد از کلیه کارکنان به استثناء مدیریت و با رعایت مواد ۱۲ و ۱۴ قانون ومواد ۳و۴و۵ آیین نامه اجرایی شوراهای اسلامی کار تشکیل می گردد.

ماده۴- حدود وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارت است از:

۱- بررسی و رسیدگی گزارش اقدامات انجام شده شورا.

۲- بررسی گزارش مالی و اتخاذ تصمیم در مورد آن.

۳- بررسی برنامه کلی و بودجه سال مالی آتی شورا و تصویب یا رد آن.

۴- تصمیم گیری راجع به اموال شورا در صورت عدم فعالیت مجدد شورا.

۵- تصویب و یا رد اساسنامه و اصلاحات و تغییرات آن.

۶- انتخاب نماینده کارکنان در هیات تشخیص صلاحیت.

۷- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل شورا.

۹- تعیین یا تغییر میزان حق عضویت کارکنان.

۱۰- انتخاب هیات تسویه.

۱۱- تقاضای انحلال شورا یا سلب عضویت هر یک از اعضای شورا از هیات تشخیص انحراف و انحلال شوراها با ارائه دلایل و مدارک کافی.

۱۲- تعیین اولویت فعالیت شورا در برنامه های آتی خود.

۱۳- مجمع عمومی کارکنان به شورای اسلامی واحد اجازه می دهد تا در اتحادیه به کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان ملحق گردیده و برابر مصوبات و مجامع و کنگره های عمومی شوراها حق عضویت کارکنان را به میزان………. ریال کسر و دو سوم آن را بر اساس موارد زیر هزینه نماید.

الف- اختصاص ۳۰ درصد از آن جهت واریز در صندوق حمایت در ایام تعلیق و یا بیکاری.

ب- اختصاص ۳۰ درصد از آن جهت هزینه های دفتر حقوقی برای حمایت در محاکم قضایی.

ج- اختصاص ۱۵ درصد از آن جهت هزینه های آموزش کارگری.

د- اختصاص ۲۵ درصد از آن جهت هزینه های گسترش تشکیلاتی نظیر اتحادیه ها و نظایر آن.

تبصره: هر گونه تغییر در اساسنامه شورا بایستی به تایید وزارت کار و امور اجتماعی برسد.

بخش سوم: نحوه تشکیل و حدود وظایف و اختیارات شورا

ماده۵- شورای اسلامی کارکنان به استناد مواد ۵ و ۶ و ۷ آیین نامه انتخابات قانون شوراها و تبصره های مربوطه تشکیل می گردد.

ماده۶- وظایف و اختیارات شورا با توجه به ماده ۱۳ قانون شوراهای اسلامی کار عبارت است از :

۱- کوشش در ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان واحد به منظور پیشرفت سریع امور.

۲- همکاری و کوشش در بهبود شرایط کار و دستیابی به میزان تولید و خدمات پیش بینی شده و برنامه های تولیدی و خدماتی واحد.

۳- تلاش در جهت گسترش امکانات رفاهی و حفظ حقوق قانونی کارکنان واحد.

۴- بررسی شکایات کارکنان در مورد نا رسایی های واحد و پیگیری موارد حقه.

۵- پیشنهاد تشویق عناصر فعال و معرفی افراد لایق برای احراز مسئولیت های مناسب به مدیریت و بالعکس معرفی افراد نا لایق و غیر فعال.

۶- ائتلاف با شوراهای اسلامی کار به منظور تشکیل اتحادیه و یا الحاق به آن.

۷- انتخاب و معرفی نماینده جهت شرکت در مجامعی که به نحوی دفاع از حقوق کارگران را ایجاب می نماید مانند شورای عالی کار و نظایر آن.

۸- نظارت بر تعیین صلاحیت کاندیداهای هیات مدیره تعاونی های مسکن و مصرف و اعتبار و غیره و حمایت از آنها و نظارت بر عملکرد آنها با هماهنگی انجمن اسلامی.

۹- انتخاب و معرفی نماینده کارکنان در کمینه های طرح طبقه بندی، بهره وری و مزد، انظباطی و نظایر آن.

۱۰- تلاش در جهت تامین و حفظ منافع حرفه ای و رفاهی کارکنان از نظر بیمه و خدمات درمانی و بازنشستگی و از کار افتادگی، مسکن، شرکت های تعاونی، صندوق قرض الحسنه، صندوق های حمایتی، سرویس ایاب و ذهاب، امور اجتماعی و غیره با استفاده از امکانات واحد.

۱۱- همکاری با مدیریت در تهیه برنامه ها به منظور پیشبرد امور واحد.

۱۲- بررسی و شناخت کمبود و نارسایی های واحد و ارائه اطلاعات به مدیریت جهت پیگیری و رفع نارسایی ها.

۱۳- همکاری و کوشش در بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه های اقتصادی، فنی، حرفه ای ونظایر آن .

۱۴- همکاری با انجمن اسلامی در بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه های اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.

۱۵- نظارت بر امور جاری واحد به منظور اطلاع از انجام صحیح کار و ارائه پیشنهادهای سازنده به مسئولان مربوط به گونه ای که اعمال نظارت شورا موجب توقف امور واحد نگردد.

ماده۷- شورا می تواند به نمایندگی از طرف کارکنان قرارداد دسته جمعی کار منعقد نماید. لکن قرارداد مذکور نباید مخالف موازین پیش بینی شده در قوانین و آیین نامه های مربوط باشد.

بخش چهارم: امور داخلی شوراها و کمیته ها

ماده۸- به استناد تبصره ۴ ماده ۳ قانون شوراها، نخستین جلسه شورای واحد حد اکثر یک هفته پس از انتخابات به دعوت نماینده وزارت کار و به ریاست مسن ترین اعضاء تشکیل و از میان خود رئیس، نایب رئیس، منشی و مسئول امور مالی شورا و عضو رابط و مشاور شورا در مدیریت را با اکثریت آراء انتخاب می نماید.

ماده۹- وظایف رئیس شورا:

۱- تشکیل منظم و اداره جلسات شورا.

۲- نظارت بر اجرای دقیق مفاد قانون و آیین نامه مربوط و اساسنامه شورا و مصوبات مجمع عمومی کارکنان.

۳- نظارت بر عملکرد هر یک از اعضای شورا و مسئولان کمیته ها.

۴- اخذ گزارش کتبی از مسئولین کمیته ها.

۵- تدوین آیین نامه طرز تشکیل و اداره کمیته ها و انتخاب مسئولان کمیته ها با همکاری و هماهنگی سایر اعضای شورا.

۶- امضاء اسناد و اوراق مالی به اتفاق مسئول امور مالی شورا.

۷- امضاء کلیه مکاتبات و نامه های شورا.

۸- بررسی و رسیدگی و امضاء گزارشات، مصوبات و اطلاعات مورد نیاز مدیریت، هیات موضوع ماده ۲۲، کانون شوراها، واحد کار و امور اجتماعی و سایر مراجع ذی صلاح.

۹- گزارش اقدامات و عملکرد شورا به مجمع عمومی کارکنان.

۱۰- دریافت انتقادات و پیشنهادات کارکنان در مورد نارسایی های واحد یا وظایف شورا و تنظیم آن جهت طرح در جلسات شورا و در صورت لزوم انعکاس به مدیریت یا هیات تشخیص موضوع ماده ۲۲ قانون شوراها.

۱۱- هماهنگ نمودن اعضای شورا در انجام و ظایف قانونی خود.

۱۲- اعلام تخلفات اعضاء و مسئولان شورا از مقررات قانونی به مجمع و مراجع ذیربط و همچنین ابلاغ تصمیمات مجمع به مسئولان شورا و متصدیان کمیته های مربوطه.

تبصره: در غیاب رئیس شورا، نایب رئیس عهده دار کلیه و ظایف و اختیارات رئیس می باشد. ضمناً رئیس شورا می تواند در صورت لزوم قسمتی از اختیارات خود را به نایب رئیس تفویض نماید.

ماده۱۰- وظایف مسئول امور مالی شورا:

۱- تهیه و تنظیم دفاتر شورا جهت ثبت اموال و دارائی و درآمد و هزینه های شورا.

۲- حفظ و نگهداری و مراقبت از اسناد مالی شورا.

۳- پیش بینی درآمد و هزینه های سال آتی و تسلیم آن به شورا.

۴- وصول حق عضویت اعضاء از مدیریت(که قبلاً از حقوق کارکنان کسر گردیده) و دریافت کمک های مالی اعضاء و صدور قبض در برابر آن.

۵- امضاء اسناد مالی به اتفاق رئیس شورا.

۶- تهیه و تنظیم ترازنامه و گزارش مالی جهت ارائه به شورا و مجمع عمومی.

۷- افتتاح حساب بانکی در یکی از بانکهای مجاز با امضاء مشترک رئیس شورا.

ماده۱۱- وظایف منشی شورا:

۱- یادداشت مذاکرات و گفتگوهای اعضای شورا و تنظیم صورتجلسه.

۲- حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک و نامه های اداری شورا.

۳- تهیه و صدور و الصاق دعوت نامه‌ها، اعلامیه‌ها و آگهی‌های شورا با امضاء مسئولین ذی‌ربط.

۴- انجام مکاتبات اداری زیر نظر رئیس شورا و ثبت ورود و صدورنامه‌ها در دفاتر مخصوص و ارسال آن به مراجع مختلف.

۵- مطلع نمودن مدیریت از زمان دقیق جلسات شورا.

۶- تهیه گزارش عملکرد شورا برای ارائه به مجمع عمومی حداقل هر شش ماه یکبار.

ماده۱۲- وظایف عضو رابط و مشاور شورا در مدیریت:

۱- شرکت مستمر در جلسات هیات مدیره و انعکاس پیشنهادات، مصوبات و تصمیمات شورا به طور کتبی یا شفاهی به اعضاء هیات مدیره و امضاء صورتجلسه به منظور اعلام حضور در جلسه.

۲- اعلام نظر مشورتی شورا در زمینه‌های مختلف در جلسات هیات مدیره.

۳- انعکاس نظرات مدیریت در زمینه‌های مذکور جهت اطلاع شورا.

۴- دریافت اسناد و مدارک مورد درخواست مربوط به وظایف شورا از مدیریت جهت بررسی و مطالعه و نظارت بر امور واحد بر اساس ماده ۱۸ قانون و آیین نامه اجرایی.

۵- همکاری مفید و مستمر با مدیریت در زمینه‌ اجرای برنامه های تولیدی، فنی، تهیه مواد اولیه برنامه ریزی و سایر مواردی که در حدود وظایف شورایی می‌باشد با هماهنگی سایر اعضاء شورا.

تبصره: در غیاب عضو رابط یکی از اعضائ اصلی شورا با معرفی‌نامه کتبی از طرف شورا در جلسه هیات مدیره شرکت می‌نماید.

ماده۱۳- شورا می‌تواند بنا به ضرورت و جهت انجام بهتر وظایف مربوطه کمیته‌های تخصصی نظیر کمیته‌های زیر تشکیل و مسئولان آن را نیز تعیین نماید:

۱- کمیته تشکیلات

۲- کمیته روابط عمومی

۳- کمیته انضباطی

۴- کمیته آموزش و امور اجتماعی

۵- کمیته فنی و تولیدی

۶- کمیته امور مالی و حقوقی

۷- کمیته مددکاری اجتماعی

تبصره۱: ساعات کار کمیته‌ها با هماهنگی مدیریت تعیین می‌گردد و در صورت اختلاف، رای نهایی با هیات موضوع ماده ۲۲ خواهد بود.

تبصره۲: ریاست هر یک از کمیته‌ها را حتی‌المقدور یکی از اعضاء شورا بر عهده خواهند داشت و کمیته ها در چهارچوبی که شورا  بر اساس قانون و آیین ‌نامه مربوطه برایشان معین می‌کند انجام وظیفه می‌نماید.

تبصره۳: رئیس هر کمیته مسئول دعوت و تشکیل و اداره آن کمیته بوده و مکلف است گزارش کار و رونوشت صورت جلسات آن را حداکثر سه روز بعد از تشکیل جلسه به اطلاع شورا برساند.

بخش پنجم: موارد انحلال شورا و انتخاب اعضاء هیات تسویه

ماده۱۴- به استناد ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، شورا در موارد زیر منحل و ثبت آن نیز ملغی می‌گردد.

۱- تعطیل دائم واحد.

۲- سلب عضویت اکثریت مجموع اعضای اصلی و علی‌البدل شورا.

۳- انحراف از وظایف قانونی و تایید هیات تشخیص با توجه به مواد ۴ و ۵ قانون و بند ز ماده ۵ آیین نامه اجرایی.

۴- استعفا، بیماری و یا غیبت اکثریت اعضای اصلی شورا( مشروط بر آنکه به صورت دائمی باشد.)

تبصره۱: در صورت انحلال و الغای ثبت شورا، شورا و اعضای آن حق هیچ‌گونه فعالیتی با نام شورا نخواهند داشت، در غیر اینصورت متخلف یا متخلفین مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

تبصره۲: در صورت تعطیل موقت واحد، مدت تعطیل واحد بر عمر قانونی شورا افزوده خواهد شد.

تبصره۳: تا زمانی که هیات موضوع ماده ۲۲ نظر خود را مبنی یر سلب عضویت شورا کتباً اعلام نکرده باشد شورا فعالیت خود را ادامه خواهد داد.

تبصره۴: در مدت تعلیق، شورا کماکان تا صدور رای قطعی دادگاه صالحه به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

ماده۱۵– در صورت انحلال قطعی شورا مشروط بر این که ظرف مدت یک سال تشکیل مجدد آن امکان‌پذیر نباشد مجمعی به طور فوق‌العاده ظرف مدت حداقل یک هفته و حداکثر ۱۵ روز به دعوت هیات تشخیص موضوع ماده ۲۲ قانون شوراها تشکیل و از بین حاضران هیات تسویه‌ای مرکب از ۳ الی ۷ نفر از افراد با سواد مورد اعتماداکثریت کارکنان انتخاب خواهند شد.

تبصره۱: حد نصاب لازم برای این مجمع نیز مانند سایر مجامع خواهد بود.

تبصره۲: فاصله یک ساله با نظارت وزارت کار قابل تغییر خواهد بود.

تبصره۳: هیات تسویه موظف است از تاریخ تشکیل حداکثر ظرف یک ماه به حسابها و اموال و دارایی های شورا رسیدگی نموده و نتیجه را در اولین جلسه مجمع جهت اخذ تصمیم گزارش دهد.

ماده۱۶ در صورت عدم تشکیل مجدد شورا اموال و دارایی‌های شورا پس از رسیدگی هیات تسویه با موافقت کتبی حداقل دو سوم کارکنان به حساب صندوق حمایت از بیکاران کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار واریز خواهد شد.

بخش ششم : مقررات مختلف

ماده۱۷- حق رای در مجامع عمومی غیر قابل انتقال به دیگری است.

ماده۱۸- کلیه حساب‌های شورا اعم از درآمد و هزینه باید در دفترهای مخصوص ثبت گردد.

تبصره: هر شش ماه یک‌بار بیلان کلی مخارج و درآمد و مسایل مالی شورا به مجمع عمومی ابلاغ می‌گردد.

ماده۱۹ حد اقل دو ماه قبل از پایان اعتبار قانونی، شورا موظف است از وزارت کار و امور اجتماعی جهت انجام مقدمات تشکیل شورای جدید دعوت به عمل آورد.

ماده۲۰ به جز ساعاتی که هیات موضوع ماده ۲۲ برای انجام وظایف شورایی اختصاص می‌دهد انجام وظایف و ساعات کار اضافی در شورا افتخاری است و هیچگونه امتیاز مالی و شغلی برای اعضای شورا  نخواهند داشت.

تبصره: اعضاء شورا موظفند در غیر ساعات کار معین شده شورایی به شغل معین شده خود عمل نمایند.

ماده۲۱ چنانچه هر یک از اعضاء شورا به سمت های زیر انتخاب گردند شورا می‌تواند نسبت به تجدید انتخاب رئیس، نایب رئیس، منشی و مسئول امور مالی اقدام نماید.

الف- عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت(به جز عضو رابط شورا در مدیریت).

ب- مدیریت عامل شرکت‌های تعاونی.

ج- خزانه‌دارشرکت‌های تعاونی.

د- عضویت در شوراهای شهر، شهرستان، استان.

ه- نمایندگی مجلس شورای اسلامی.

ماده۲۲ شورا حداکثر ظرف پانزده روز پس از تشکیل موظف است ساعات کار مورد نیاز را از هیات تشخیص و در صورت عدم تشکیل هیات تشخیص از وزارت کار و امور اجتماعی تقاضا نماید. هیات مذکور و یا وزارت کار موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز نظر خود را اعلام نمایند.

تبصره: کارفرما موظف است ساعات کاری را موقتاً برای انجام کارهای شورا تا تعیین آن از طرف هیات موضوع ماده ۲۲ در اختیار شورا بگذارد.

ماده۲۳ این اساسنامه مشتمل بر۲۳ ماده و ۱۳تبصره در جلسه مجمع عمومی کارکنان به تصویب رسید.

2+

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:


برچسب ها: