تعطیلات و مرخصی ها

فصل ۷: تعطیلات و مرخصی ها


پرسش : من در شرکتی مشغول کار هستم کارفرما برگه گواهی  پزشکی که ارائه داده ام( که به مدت ۲ روز هست) را از مرخصی استحقاقی کسر میکند.  مگر نباید از مرخصی استعلاجی با حقوق محاسبه شود؟ آیا کسر از حقوق استحقاقی قانوی است ؟

پاسخ : پرداخت غرامت ایام بیماری (مرخصی استعلاجی) به عهده کارفرما نیست بلکه در تعهد سازمان تامین اجتماعی است. شما بایستی در سازمان تامین اجتماعی تشکیل پرونده داده و از آن سازمان درخواست پرداخت مزد این ایام را بکنید. البته استحضار داشته باشید که غرامت (مزد) این ایام از روز چهارم به بعد پرداخت میگردد مگر اینکه در بیمارستان بستری شده باشید یا اینکه ناشی از کار بوده ویا در ادامه مرخصی و بیماری قبلی بوده باشد.


پرسش : وظایف کارفرما در خصوص مرخصی های استفاده نشده کارگران در طی سال به چه صورت است و میزان مرخصی های که کارگر می تواند برای هر سال ذخیره نماید چند روز می باشد؟

پاسخ : میزان مرخصی استحقاقی که کارگر می تواند هر سال برای سنوات بعد ذخیره نماید ۹روز می باشد به ا ین ترتیب برای مثال کارگران می توانند برای ده سال سابقه ۹۰ روز مرخصی ذخیره داشته باشند. لازم به یادآوری است که در قرارداد کار مدت موقت چنانچه در انقضای مدت هر قرارداد بین طرفین تسویه حساب به عمل آمده و سنوات خدمت کارگر پرداخت شده و متعا قب آن تجدید قرارداد به عمل آید کارفرما مکلف است در پایان هر قرارداد مزد و مزایا ی تمام مرخصی استفاده نشده کارگر را تادیه نماید.


پرسش : اگر شیفت های نگهبانی به صورت ۱۲-۲۴ باشد و کارگری یک شیفت را مرخصی بگیرد، مرخصی به چه میزان محاسبه باید بشود؟

کل ۱۲ ساعت مرخصی محسوب میشود یا خیر؟

 پاسخ : برای کارگر مذکور روز کاری برابر ۱۲ ساعت تعریف شده است. مرخصی سالی ۲۶ روز کاری برای کارگرانی است که روزانه ۳۳/۷ ساعت کار میکنند. در این قبیل موارد کل مرخصی سالانه استحقاقی کارگر باید به ساعت محاسبه شود و در قبال روزهایی که از مرخصی استفاده میکند، معادل ساعات استفاده از مرخصی استحقاقی، از ساعات مرخصی سالانه وی کسر گردد.

چنانچه رویه شرکت در مورد مرخصی سالی یکماه باشد ساعات مرخصی سالانه برابر ۲۲۰ ساعت و درصورتیکه سالی ۲۶ روز باشد سالانه ۶۷/۱۹۰ساعت خواهد بود.

لذا  روز کاری برای این قبیل افراد ۱۲ ساعت است و مرخصی هر شیفت آنان نیز ۱۲ ساعت محاسبه خواهد شد.


پرسش : شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه بارداری به بیمه شدگان زن چیست؟

پاسخ : ظرف یک سال پیش از زایمان، حق بیمه ۶۰ روز کار را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشند

.در مدت استراحت مشغول کار نبوده مزد یا حقوق دریافت نکرده باشند

.در تاریخ اعلام بیماری، مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشند

.در دوره استراحت مزدی برای وی مطرح باشد.


پرسش: کارگر زنی هستم که پس از اتمام مرخصی زایمان کارفرما شغلم را تغییر داد. آیا تغییر شغلم از منظر قانون صحیح می باشد؟

پاسخ: به موجب بند ۵ این بخشنامه تغییر شغل و نقل و انتقال زنان کارگر به هر عنوان در ایام شیردهی جز با رضایت خودشان ممنوع است.


 پرسش : آیا مرخصی هایی که بابت ازدواج یا فوت بستگان درجه یک هست سقف دارد؟ یعنی در سال سه روز است یا برای هر اتفاق اعم از ازدواج یا فوت بستگان درجه یک سه روز است؟ شاید یک کارگر در یک سال هم ازدواج کند هم فوت بستگان داشته باشد. آیا فقط مجاز به استفاده از یک نوبت سه روزه مرخصی است؟

پاسخ : اگر در یک سال هم ازدواج دائم کند و هم یکی از بستگان نامبرده در ماده ۷۳ فوت کند میتواند از دوبار مرخصی سه روزه استفاده کند.


پرسش : آیا کارگر می تواند با کارفرما برای انجام کار در روز جمعه بدون تعطیل یک روز دیگری از هفته موافقت داشته باشد؟

پاسخ : استفاده از تعطیل هفتگی در هر حال برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اجباری بوده و به کارگیری کارگران حتی با جلب رضایت و توافق کتبی آنها و یا در شرایط استثنایی و اضطراری در روز تعطیل هفتگی بر خلاف حکم صریح قانون خواهد بود. بدیهی است چنانچه به دلایل مورد اشاره در ماده ۶۲ قانون کار، کارگر در روز جمعه اشتغال به کار داشته باشد، حتی در موارد خاص و بطور موردی ترتیب مقرر در تبصره یک ماده یاد شده الزامی می باشد.