ثبت انجمن صنفی کارفرمایی تماشاخانه های ایران

یکشنبه - ۱۹ دی ۱۳۹۵
ثبت انجمن صنفی کارفرمایی تماشاخانه های ایران

ثبت انجمن صنفی کارفرمایی تماشاخانه های ایران

به اســتناد ماده ۱۳۱ قانون کاروآیین نامه مصوب آبان ماه ۸۹ هیات وزیران و سایر مدارک ارسالی انجمن صنفی کارفرمایی تماشاخانه های ایران درتاریخ ۱۳/۷/۹۵ به شــماره ثبت ۴۴۱-۲/۳-۳۲ دراین اداره کل ثبت گردیده است ، اسامی اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره انجمن که در مجمع عمومی موســس مورخ ۱۳/۷/۹۵ به مدت ۳ سال وبازرسان به مدت ۱ ســال انتخاب و سمت اعضای هیات مدیره آن در جلسه مورخ ۱۹/۷/۹۵ هیات مدیره تعیین شده اند به شرح زیر می باشد:

  1. آقای شاهین چگینی – رییس هیات مدیره
  2. آقای خیام وقار کاشانی – نایب رییس هیات مدیره و دبیر
  3. آقای داود نامور – خزانه دار
  4. آقایان فارس باقری، محمد حسن نجفی چیمه – اعضای علی البدل
  5. قای محمود یوسفی – بازرس اصلی
  6. آقای مرتضی یونسی زاده – بازرس علی البدل

ضمنا با اســتناد به ماده ۲۲ اساسنامه وصورتجلسه مورخ ۱۹/۷/۹۵ هیات مدیره کلیه اسناد مالی، اوراق رسمی و بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیات مدیره رسیده باشند با امضای مشترک رییس هیات مدیره یا دبیر و خزانه داروممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

دالور نظری – مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی

0

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:


برچسب ها: