فصل ۱۵: حوادث کار

فصل ۱۵: حوادث کار


 پرسش: در زمان وقوع حادثه ناشی از کار چه باید کرد؟

 پاسخ : کسانی که در حین کار یا در ماموریت های خارج کارگاه یا در ایاب و ذهاب به کارگاه و بالعکس یا در حین کمک به حادثه دیده در کارگاه دچار حادثه می شوند می توانند با پی گیری این مراحل نسبت به خواسته قانونی خوداقدام نمایند.

  • مراجعه حادثه دیده و یا اولیای دم به مراجع قضایی (دادگستری یا مجتمع قضایی) برای طرح شکواییه یا دادخواست

۲ – بررسی شکواییه حادثه دیده توسط مقام محترم قضایی و ارجاع به کلانتری مربوطه

۳- مراجعه حادثه دیده به کلانتری مربوطه جهت تشکیل پرونده و ارجاع نامه به اداره بازرسی کار و تامین اجتماعی استان یا اداره کار شهرستان جهت بررسی چگونگی وقوع حادثه و اخذ برگه کسب نظر پزشکی قانونی

۴- مراجعه حادثه دیده به پزشکی قانونی جهت تعیین میزان آسیب دیدگی و اعلام نظریه کتبی پزشکی قانونی به کلانتری

۵- مراجعه حادثه دیده به اداره بازرسی کار ادراه کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان یا اداره کار شهرستان و تحویل نامه کلانتری جهت بررسی صحنه حادثه توسط بازرس کار

۶- مراجعه بازرس کار به کلانتری مربوطه برای مطالعه و بررسی پرونده تنظیمی، عزیمت به محل حادثه و تنظیم گزارش براساس شواهد و قرائن و مذاکره با شهود حادثه، کارفرما و غیره

۷- تحویل گزارش حادثه از سوی سازمان کار وامور اجتماعی استان یا اداره کار شهرستان به کلانتری، بمنظور ارجاع به مرجع قضایی برای تعیین قصور هر یک از طرفین موثر در بروز حادثه

۸- انجام کلیه مراحل بالا که از طریق اداره کار انجام می شود رایگان می باشد و تنها در صورت اعتراض هر یک از طرفین دعوی بررسی حادثه با نظر مقام قضایی مستلزم پرداخت هزینه کارشناسی به بازرس کار می باشد. این بازرسی تا چند مرحله قابل اعتراض می باشد

۹- کارفرمایان موظفند پس از وقوع حادثه نسبت به تکمیل فرم حادثه و ارسال آن به ادارات کار و سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند


پرسش : در صورت بروز حادثه جهت کارگران در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری_صنعتی، کدام مرجع به موضوع رسیدگی می نماید؟

پاسخ : هر حادثه ای که برای یک کارگر اتفاق می افتد، حادثه ناشی از کار شناخته نمی شود.چنانچه حادثه ای که اتفاق افتاده از مصادیق ماده (۶۰) قانون تامین اجتماعی باشد یعنی اجمالا به سبب کاراتفاق افتاده باشد در این صورت کارگر می تواند در دادگستری محل طرح شکایت نمایند. مقررات فنی حفاظت  و ایمنی در مناطق آزاد و ویژه با سایر نقاط کشور تفاوتی ندارد.

در صورت وقوع حادثه ناشی از کار و به دنبال ارجاع موضوع توسط دادگستری به واحد کار و خدمات اشتغال منطقه، بازرس کار از محل حادثه بازرسی به عمل می آورد و گزارش وی در حدود وظیفه ای که به عهده دارد در حد گزارش ضابط دادگستری است و مرجع قضایی بر اساس گزارش بازرس رسیدگی نموده و نسبت به اصدار رای اقدام می نماید.


پرسش : مسئولیت کیفری بروز حادثه در کارگاه ها بر عهده کیست؟

 پاسخ : مسئولیت کیفری حادثه، حسب نظر بازرسان کار یا کارشناسان رسمی دادگستری و بر اساس رأی قضایی بر عهده مقصر یا مقصرین حادثه است. حسب ماده ۹۵ قانون کار مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون خواهد بود. هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه ای برای کارگر رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مسئول است.