کمک هزینه های مسکن، اولاد و کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

فصل ۸: کمک هزینه های مسکن، اولاد و کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار


پرسش: پرداخت حق عائله مندی در صورت وقفه زمانی در ادامه تحصیل و پس از سن ۱۸ سالگی و نیز در صورت تاهل فرزند ذکور یا اناث و حداکثر سن فرزند جهت پرداخت عائله مندی در صورت اشتغال به تحصیل چگونه خواهد بود؟

پاسخ :حق اولاد بیمه شده در صورت داشتن سابقه ۷۲۰ روز حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی تا ۱۸ سالگی فرزندان پرداخت می شود و چنانچه فرزند یا فرزندان اعم از ذکور و اناث قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی ازدواج نمایند این امر قانوناً مانع تادیه حق اولاد به بیمه شده تا ۱۸ سالگی آنان خواهد بود و در صورت ادامه تحصیل بعد از سن ۱۸ سالگی، این پرداخت ها تا پایان تحصیل استمرار خواهد داشت  و نیز در صورت احراز اشتغال به تحصیل و فاقد شغل بودن فرزند بیمه شده در دوران تحصیل، علیرغم وقفه در تحصیل پرداخت کمک عائله مندی تا پایان تحصیل فرزند به بیمه شده بلامانع خواهد بود.


پرسش : مدت ۲۹ سال در یک شرکت خصوصی مشغول بکار هستم. فرزند پسر ۲۰ ساله ای دارم که دانشجو و در حال تحصیل است منتهی مشغول بکار هست و به عنوان بیمه شده اصلی بیمه تامین اجتماعی برای او ثبت شده است. با توجه به اینکه هنوز مجرد است و در حال تحصیل با وجود اینکه خودش بیمه است آیا حق اولاد به من تعلق می گیرد؟

پاسخ: چون فرزند شما در کنار تحصیل شاغل است تعلق نمیگیرد.