فصل ۳: شرایط و نحوه دریافت مقرری

فصل ۳: شرایط و نحوه دریافت مقرری


مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به متقاضیان واجد شرایط چه میزان است؟

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگان واجد شرایط از یک سوبه سابقه پرداخت حق بیمه و از سوی دیگر به وضعیت تاهل(تکلف) و تجرد انان بستگی دارد، به استناد بند«الف» ماده ۷ قانون بیمه بیکاری برا یمجردین حداقل ۶ ماه و حداکثر ۳۶ ماه و برای متاهیلین یا متکفلین حداقل ۱۲ و حداکثر ۵۰ ماه می باشد.البته تبصره بندالف ماده ۷ به افراد مسن مشمول قانون بیمه بیکاری که در هنگام وقوع بیکاری دارای ۵۵ سال سن و یا بیشتر باشند به استناد ماده ۱۰ ائین نامه اجرایی این قانون در صورت عدم اشتغال تا رسیدن به سن بازنشستگی مقرری بیمه بیکاری انان ادامه می یابد.


مقرری بیمه بیکاری از چه تاریخی قابل پرداخت است و ایا این دوره جز سوابق محاسبه می گردد؟

به استناد بند «ج» ماده ۷ قانون بیمه بیکاری، مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت می باشد. در پاسخ به بخش دوم سوال و به استناد تبصره«۲» ماده ۶ قانون بیمه بیکاری،دوران دریافت مقرری بیمه بیکاری، جز سابق از لحاظ فوت، بازنشتگی و از کارافتادگی محسوب می شود.


اگر اخراج کارگر منتهی به پایان قرارداد کار با مرخصی زایمان وی همزمان شود، سابقه بیمه جهت برقرار مقرری بیمه بیکاری چگونه محاسبه می گردد؟

استفاده از مرخضی زایمان منتهی به پایان کارکرد، مانع استفاده از مقرری بیمه بیکاری نمی گردد.


فردی که مشمول قانون کار نبوده اما مدتی را نزد تامین اجتماعی دارای سابقه پرداخت حق بیمه می باشد، ظرف یکسال اخر در کارگاهی فعالیت نموده است که مشمول قانون کار است ایا می تواند مشمول بیمه بیکاری باشد؟

به استناد ماده “۱”قانون بیمه بیکاری کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قانون کار و کار کشاورزی باشند مشمول مقررات قانون بیمه بیماری نیز می باشند. بنابراین متقاضیان مربوطه مدت زمانی را که نزد تامین اجتماعی ۳ درصد حق بیمه بیکاری برای انان توسط کافرما پرداخت می گردد، این مدت زمان جز سوابق بیمه ای وی جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری محسوب می گردد.


میزان مقرری بیمه بیکاری برای افراد مجرد و متاهل یا متکفل چگونه محاسبه می شود؟

به استناد بند«ب»تبصره ماده ۷قانون بیمه بیکاری میزان مقرری بیمه بیکاری معادل ۵۵درصد(۵۵درصد) متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می باشد. به مقرری افراد متاهل یا متکفل، حداکثر تا ۴نفر به ازای هر یک از افراد ده درصد حداقل مزد افزوده خواهد شد.در هر حال مجموع مقرری دریافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دستمز کمتر و از هشتاد درصد متوسط مزد و حقوق وی بیشتر باشد.


مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به چه صورت میباشد؟

مدت پرداخت بیمه بیکاری و میزان ان به شرح زیر است:

الف- جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای ازمایشی و یا دائمی ان برای مجردین حداکثر(۳۶) ماه برای متاهیلین یا متکلفین حداکثر(۵۰) ماه بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و به شرح جدول ذیل می باشد:

جدول سابقه پرداخت حق بیمه حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعا با احتساب دوره های قبلی

 

سابقه پرداخت حق بیمه

حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعا با احتساب دوره های قبلی

 

برای مجردین برای متاهلین یا متکفلین
از ۶ ماه لغایت ۲۴ماه ۶ ماه ۱۲ ماه
از ۲۵ ماه لغایت ۱۲۰ ماه ۱۲ ماه ۱۸ ماه
از ۱۲۱ ماه لغایت ۱۸۰ ماه ۱۸ ماه ۲۶ماه
از ۱۸۱ ماه لغایت ۲۴۰ ماه ۲۶ ماه ۳۶ ماه
از ۲۴۱ ماه به بالا ۳۶ ۵۰ماه

علاوه بر مقرری بیمه بیکاری چه مزایای دیگری به مقرری بگیران تحت پوشش قانون بیمه بیکاری تعلق می گیرد؟

در طول دریافت مقرری بیمه بیکاری صرفا مقرری تعیین شده در قانون پرداخت می گردد و هیچ گونه مزایای دیگر از جمله عیدی،پاداش،حق سنوات، بن کارگری و سایر مزایا پرداخت نمی شود، لیکن به استناد تبصره«۲» ماده ۶ قانون بیمه بیکاری مدت دریافت مقرری جز سوابق از نظر بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت محسوب می گردد، ضمن این که افراد مقرری بگیر از پرداخت مالیان نیز معاف می باشند.


ایا افرادی که واجد شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری نشخیص داده می شند در پایان هر سال، پاداش(عیدی) نیز به انها تعلق می گیرد؟

خیر، هیچ گونه عیدی و پاداش به مقرری بگیران در طول دوران استحقاق تعلق نمی گیرد.


مقرری بگیرانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به شغل یا مشاغلی گمارده شوند که میزان حقوق و مزایای ان از مقرری بیمه بیکاری کمتر باشد تکلیف چیست؟

به استناد تبصره «۱» ماده ۶ قانون بیمه بیکاری به اینگونه افراد، مابه التفاوت دریافتی بیمه شده از حساب صندوق بیمه بیکاری پرداخت می شود.


ایا مقرری بیمه بیکاری نیز مشمول کسر مالیات می گردد؟

به استناد تبصره«۶» ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مقرری بیمه بیکاری مانند سایر مستمری های تامین اجتماعی از پرداخت هر گونه مالیات معاف می باشد.


مبنای محاسبه پرداخت مقرری بیمه بیکاری به چه نحو می باشد؟

به استناد تبصره«۱» ماده ۷ قانون بیمه بیکاری، متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارتست از جمع کل دریافتی بیمه شده که به ماخد ان حق بیمه دریافت شده در اخرین (۹۰) روز قبل از شورع بیکاری تقسیم بر روزهای کار و در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می کنند اخرین مزد عبارتست از جمع کل دریافتی بیمه شده که به ماخذ ان حق بیمه دریافت شده در اخرین(۹۰) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزهای کار و در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می کنند اخرن مزد عبارتست از جمع کل دریافتی بیمه شده که به ماخذ ان حق بیمه شده در اخرین(۹۰) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر(۹۰) در صورتی که بیمه شده کارمزد، ظرف(۳) ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرار گرفته به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.


احراز کفالت مقرری بگیرانی که زن و شوهر از یکدیگر طلاق می گیرند و دارای فرزند باشند به چه صورت می باشد؟

در صورتی که زوجین بطورهمزمان مشمول مقررات بیمه بیکاری باشند و دارای فرزندانی نیز باشند در صورت متارکه به استناد تبصره«۴» ماده ۷ قانون بیمه بیکاری با رائه مستندان مثبته، یکی از زوجین مبنی برحضائت یا تحت تکفل قرار گرفتن فرزندان می تواند از مزایای کفالت موضوع این قانون بهره مند گردند.


ایا زن و شوهری که همزمان بیمه بیکاری دریافت می نمایند می توانند از افزایش مقرری به ازاء هر یک از فرزداندان استفاده نمایند؟

خیر،به استناد تبصره«۴» ماده ۷ قانون بیمه بیکاری درصورت بیکاری زوجین فقط یکی از انان ( زن یا شوهر) استحقاق افزایش مقرری به ازا هر یک از فرزندان خواهد بود.


چنانچه مقرری بگیری حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری ازدواج نماید ایا مدت استحقاق وی نیز افزایش می باید یا صرفا مبلغ مقرری تغییر میکند؟

به استناد ماده ۱۴ ائین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری در صورتیکه در طول مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری در تعداد افراد تحت تکفل تغییراتی حاصل شود، میزان و مدت استحقاق مقرری وی طبق مقررات بند«ب» ماده ۷ قانون محاسبه و پرداخت خواهد شد.


ایا در مدتی که کارگران از مزایای بیمه بیکاری استفاده می کنند مشمول مزایای رفاهی حین اشتغال مانند عائله مندی، بن کارگری و غیره نیز می گردند؟

نظر به اینکه در زمان استفاده از مزایای بیمه بیکاری کارگران فاقد رابطه کاری و مزدی با کارفرما کمی باشند و پرداخت صرفا از طریق سازمان تامین اجتماعی و از حساب بیمه بیکاری انجام می گیرد،لذا سایر مزایای رفاهی مربوط به زمان اشتغال بوده بنابراین این در مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری، مزایایی مانند کمک هزینه مسکن، عائله مندی و بن کارگری پرداخت نمی شود.


در ارتباط با سایر مزایا و مطالبات قانونی برای افراد متقاضی بیمه بیکاری چگونه عمل خواهد شد؟

به استناد تبصره ماده ۴ قانون بیمه بیکاری، بیکاران مشمول این قانون کلیه حقوق و مزایا و خسارات مربوطه(موضوع قانون کار) را دریافت خواهند نمود. بدیهی است بعد از برقراری مقرری بیمه بیکاری و در طول دوران استحقاق بیمه بیکاری هیچ گونه مزایای دیگری غیر از مقرری مقرر در قانون دریافت نخواهند کرد.


در مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری، مقرری بگیر از چه مزایای دیگری بهره مند خواهد شد؟

پرداخت حق بیمه، بهره مندی از خدمات درمانی، دوره های اموزشی مهارت های کاربرد فنی و حرفه ای، معافیت مقرری از پرداخت مالیات، الویت در اخذ پروانه کسب و کار و سایر مزایا از قبیل بازنشتگی و از کارافتادگی بهره مند خواهد شد.


اگر کارگری در پایان قرارداد موقت قصد کار در کارگاه را نداشته باشد مشمول برقراری مقرری بیمه بیکاری می باشد؟

به استناد ماده «۲» قانون بیمه بیکاری، بیکاری وی ارادی تلقی شده و مشمول مقرری بیمه بیکاری نمی باشد.


احراز کفالت خواهر و برادر بیمه شده بیکار با چه شرایطی مشخص خواهد شد؟

تعیین احراز کفالت بر عهده مراجع ذی صلاح( قضایی،ثبت و…) می باشد به استناد تبصره ماده «۱۴» ائین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری، احراز کفالت خواهر و برادر بیمه شده یکبار با ارائه مدارک مثبته بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.


مقرری بگیرانی که در حین استفاده از مقرری به خدمت سربازی اعزام می شوند تکلیف باقیمانده استحقاق انها به چه شکل می باشد؟

به استناد ماده ۱۱ ائین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری،مقرری بیمه شدگانی که در حین استفده از مقرری بیمه بیکاری به خدمت وظیقفه عمومی اعزام می گردند در صورتیکه متاهل نباشند قطع می گردد و پس از پایان خدمت وظیفه عمومی در صورت عدم اشتغال، با معرفی واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجددا نسبت به برقررای باقیمانده مدت استحقاقی، انان اقدام خواهد شد.


در صورتی که علت بیکاری به واسطه اعزام کارگر به خدمت سربازی باشد ایا مشمول بیمه بیکاری خواهد بود یا خیر؟

در صورتیکه مقرری بیمه بیکاری متقاضی، تا قبل از اعزام به خدمت سربازی برقرار گردد طبق ماده ۱۱ این قانون عمل خواهد شد و چنانچه مقرری متقاضی قبل از اعزام مشخص و برقرار نشود برابر ماده ۲ قانون بیمه بیکاری عمل می شود.


در چه صورتی مقرری بیمه بیکاری کسانی که به خدمات وظیفه عمومی اعزام می گردند قطع نمی گردد؟

به استناد ماده ۱۱ ائین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری، در صورتی که متاهل و یا متکفل باشند مقرری انان قطع نمی گردد،لیکن در صورتیکه متاهل و یا متکفل نباشند مقرری انان قطع می گردد و پس از پایان خدمت وظیفه عمومی در صورت عدم اشتغال، با معرفی واحد تعاون،کارو رفاه اجتماعی مجددا نسبت به برقراری باقیمانده مدت استحقاقی، مقرری ان برقرار خواهد شد.


درچه صورتی مقرری بیمه بیکاری کسانی که بر اساس حکم صادره شده ازسوی مراجع ذی صلاح بازداشت یا زندانی می شوند قطع نمی گردند؟

به استناد ماده ۱۲ ائین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری، در مورد کارگرانی که در حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری بر اساس حکم صادر شده از سوی مراجع ذیصلاح بازداشت یا زندانی می گردند در صورت صدور رای مراجع مذکور مبنی بر مجرمیت انان، مشروط به ان که متاهل نباشند پرداحت مقرری بیمه بیکاری متوقف می گردد و پس از گذراندن دوره محکومیت به شرط عدم اشتغال، با معرفی واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجددا برقرار خواهد شد.


مدت زمان برای مراجعه جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری افراد مجرد پس از پایان خدمت سربازی نیز افراد بازداشت شده تسط مراجع قضایی پس از گذراندن دوره بازداشت به اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی محل چند روز می باشد؟

به دلیل عدم تصریح در قانون بیمه بیکاری و ایین نامه اجرایی ان،مدت زمان خاصی پیش بینی نشده است ولی با توجه به بند«ب» ماده ۶ قانون بیمه بیکاری حداکثر مدت زمان لازم بری مراجعه ۳۰ روز بعد از پایان خدمت و یا رفع بازداشت خواد بود.


تکلیف قانونی واحد های تعاون،کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با موضوع نظام وظیفه متقاضیان چیست؟

به استناد ماده ۱۱ ائین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری، در صورتی که متاهل و یا متکفل باشد مقرری وی قطع نمی گردد، لیکن در صورتی که متاهل و یا متکفل نباشند مقرری وی قطع می گردد و پس از پایان خدمت عمومی در صورت عدم اشتغال، با معرفی واحد کارواموراجتماعی  مجددا نسبت به باقمانده مدت استحقاقی، مقرری انان برقرار خواهد شد.


در صورتیکه مقری بگیر بیمه بیکاری محکوم به زندان شود تکلیف دریافت مقرری او چه خواهد بود؟

ماده ۱۲ ائین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری صراحتا اعلام می کند، کارگرانی که در حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری بر اساس حکم صادره از سوی مراجع ذیصلاح بازداشت یا زندانی می گردند در صورت صدور رای مراجع مذکور مبنی بر مجرومیت انان،مشروط به ان که متاهل نباشند پرداخت مقرری بیمه بیکاری متوقف می گردد و پس از گذراندن دوره محکومیت به شرط عدم اشتغال، با معرفی واجد کار و امور اجتماعی مجددا بر قرار خواهد شد.


شخصی تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرد نامبرده مدتی را حضور و غیاب نموده و از مقرری خود استفاده می نماید ولی بعد از ان هیچ مراجعه ای به اداره کل نداشته مشخص می شود که بازداشت بوده، همسر وی طی درخواستی خواهان دریافت مابقی مقرری شده است. ایا می تواند مقرری همسرش را دریافت نماید؟

ماده ۱۲ ائین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری صراحتا اعلام می کند، کارگرانی که در حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری بر اساس حکم صاره شده از سوی مراجع ذیصلاح بازداشت یا زندانی می گردند در صورت صدور رای مراجع مذکور مبنی بر محرومیت انان، مشروط بران که متاهل نباشند پرداخت مقرری بیمه بیکاری متوقف می گردد و پس از گذراندن دوره محکومیت به شرط عدم اشتغال، با معرفی واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجددا برقرار خواهد شد.


ایا استفاده از مقرری بیمه بیکاری هزمان با دریافت مستمری امکان پذیر می باشد؟

به استناد تبصره “۳” ماده ۷ قانون بیمه بیکاری دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع از دریافت مستمری جزئی نمی گردد.


ایا در زمان استفاده از بیمه بیکاری دفترچه بیمه تعویض یا تمدید می گردد؟

بله در طول زمان بهره مندی از بیمه بیکاری دفترچه درمانی مقرری بگیر و افراد تحت تکفل تمدید می گردد.


منبع: کتاب مجموعه پرسش و پاسخ بیمه بیکاری – اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار