فصل ۴: شرایط خاتمه و قطع مقرری بیمه بیکاری

فصل چهارم:شرایط خاتمه و قطع مقرری بیمه بیکاری


در چه صورتی مستمری بگیر می تواند بطور همزمان از مقرری بیمه بیکاری بهره مند گردد؟

در صورتی که متقاضی بیمه بیکای مشمول مستمری و یا ازکار افتادگی کلی(مضوع بند«۱»تبصره ماده ۱ قانون بیمه بیکاری) باشد، مشمول دریافت بیمه بیکاری نمی گردد، لیکن برابر تبصره «۳» ماده ۷ این قانون دریافت مستمری جزئی مانع دریافت مقرری بیمه بیکاری نمی شود.


کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می کنند در صورت اشتغال مجدد در حین استفاده مقرری، اقدام به قطع مقرری بیمه بیکار انان می شود. ایا دستفروشی و دوره گردی را می توان از مشاغل قلابل قبول برای قطع مقرری بیمه بیکاری دانست؟

منظور از اشتعغال مجدد موضوع بند الف و تبصره ۲ ماده ۸ قانون بیمه بیکاری و ماده ۱۷ ائین نامه اجرایی، اشتغال به کار در مشاغلی است که عرفا بتوان انها را چز شغل قابل قبول و پذیرفته شده و به تبع ان داراری شرایط کار تابع(تبعیت حقوقی، اقتصادی و انجام کار توسط خود فرد) و یا کار بصورت خویش فرمایی دارای موجز از مراجع ذیربط باشد. لذا عناوینی چون دست فروشی، دوره گردی،و سایر مشاغل کاذب مشابه از مصادیق شغلی به مفهوم یاد شده شناخته نمی شوند و به این اعتبارف تلقی انها به عنوان اشتغل بکار مجدد و قطع مقرری بیمه بیکاری کارگر وجاهت قانونی ندارد.


در چه مواردی می توان مقرری بیمه بیکاری، مقرری بگیر را قطع نمود؟

برابر ماده ۸ قانون بیمه بیکاری در موارد زیر مقررری بیمه بیکاری قطع خواهد شد.

الف: زمانی که مقرری بگیر مجددا اشتغال بکار یابد.

ب: مقرری بگیز اشکرت در دوره های اموزشی و سواد اموزی خودداری نماید.

ج: بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی توسط واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی خودداری نماید.

د: بیمه شده بیکار ضمن دریافت مقررثی بیمه بیکاری مشمول استفاده از مستمری یا بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی شود.

و: بیمه شده به نحوی از انحاء با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار مربوطه اعاده گردد.


منبع: کتاب مجموعه پرسش و پاسخ بیمه بیکاری – اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار