فصل۳: مبحث انجمن های صنفی

فصل۳: مبحث انجمن های صنفی


مشمولین تشکیل انجمن صنفی

با عنایت به اهمیت بحث کار آفرینی در کشور و لزوم انسجام کارآفرینان تحت یک تشکل، آیا امکان تأسیس انجمن صنفی کار آفرینان وجود دارد؟

انجمن های صنفی تحت عنوان کارگری یا کارفرمایی مطابق ماده (۱۳۱) قانون کار و آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات انجمن های صنفی و کانون های مربوط تشکیل می شوند . با عنایت به مقررات فوق الذکر و مواد(۲) و (۳) قانون کار درخصوص تعریف کارگر و کارفرما، کارآفرینان مادام که کارگر در استخدام نداشته باشند کارفرما نبوده و خارج از شمول قانون کار می باشند. در صورتی که کارگر در استخدام داشته باشند و مشمول موارد مورد اشاره در ماده (۱۸۸) قانون کار نباشد کارفرمای مشمول قانون کار محسوب می شوند. در این صورت براساس ماده (۱۳۱) قانون کار، کارفرمایانی که در یک حرفه یا صنعت مشترک فعالیت می کنند می توانند اقدام به تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی همان حرفه یا صنعت نمایند. لذا از آنجایی که کارآفرینی دلالت بر فعالیت تحت عنوان کارفرمایی در یک حرفه یا صنعت مشترک ندارد تشکیل انجمن های صنفی تحت عنوان کارآفرینان فاقد توجیه قانونی می باشد .


با توجه به درخواست کتبی تعدادی از رانندگان مینی بوس که به عنوان راننده مشغول به کار و مالکیت دستگاه ها نیز متعلق به خودشان بوده و برای تشکیل انجمن صنفی مراجعه داشته اند، آیا انجمن صنفی تاسیس شده کارگری خواهد بود یا کارفرمایی؟

افرادی که به عنوان  مالک و راننده  مشغول به کار می باشند فقط در صورتی که طی قرارداد با شخص دیگری، اشتغال به کار داشته باشند و در آن دستمزد راننده جدای از اجاره وسیله نقلیه  محاسبه و لحاظ گردیده باشد، مشمول قانون کار بوده و واجد شرایط تشکیل انجمن صنفی کارگری می باشند و در این صورت با ارایه مدارک  معتبر و طی مراحل قانونی تعیین شده می توانند اقدام به تشکیل انجمن صنفی مربوطه نمایند. در صورتی که متقاضیان، به عنوان مالک وسیله نقلیه، فرد دیگری را به عنوان راننده، کمک راننده، شاگرد یا . . . براساس قانون کار در استخدام داشته باشند، با ارایه مدارک مالکیت و کارفرما بودن و طی مراحل قانونی تعیین شده می توانند اقدام به تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی نمایند.

اگر متقاضیان مشمول هیچکدام از دو حالت فوق الذکر نباشند، خارج از شمول قانون کار بوده و تشکیل انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی برای آنها نیز فاقد توجیه قانونی می باشد .


تعدادی از راهنمایان تورهای گردشگری  که با آژانسهای مسافرتی و جهانگردی همکاری می نمایند و مورد تایید اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز می باشند، تحت عنوان هیئت موسس انجمن صنفی کارگری تقاضای تشکیل انجمن صنفی نموده اند. آیا تشکیل انجمن صنفی کارگری برای متقاضیان فوق الذکر قابل اجراست یا نه؟ البته افراد یاد شده مطابق قرارداد با آژانسهای مسافرتی حقوق خود را از آنها دریافت نموده و اکثراً فاقد لیست بیمه می باشند.

با عنایت به ماده (۲) قانون کار، کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی و به درخواست کارفرما کار می کند و فهرست بیمه یکی از ابزارهای تشخیص کارگر بودن می باشد. بنابراین در صورتی که متقاضیان تشکیل انجمن صنفی مذکور مدارکی مبنی بر کارگر بودن و فعالیت داشتن در این صنف ارایه نمایند، تشکیل انجمن صنفی با عنوان فوق بلامانع خواهد بود.


آیا کارگران شاغل در بخش ساختمان اعم از گچ کار، گچ بر،  سنگ کار، کاشی کار،  سفت کار و غیره می توانند نسبت به تأسیس انجمن صنفی کارگری صنعت ساختمان اقدام نمایند؟

عنوان درخواستی متقاضیان برای تاسیس انجمن صنفی کلی بوده و حرف متعددی را در بر می گیرد. لذا با عنایت به ارایه گواهینامه و پروانه مهارت فنی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای به کارگران ساختمانی به تفکیک موضوع فعالیت شامل گچ کار ، نقاش ساختمانی ، بنای سفت کار و…پیشنهاد می گردد انجمن های صنفی تخصصی فوق با توجه به موضوع مجوزهای فعالیت مربوطه همچنین ارایه مدرک دال  بر کارگر بودن متقاضیان و با رعایت مقررات تاسیس شود .


آیا کارگزاران مخابرات  می توانند تقاضای تأسیس انجمن صنفی کارگری را به اداره کار و امور اجتماعی تقدیم نمایند؟

تشکیل انجمن صنفی کارگری کارگزاری های مخابرات، با عنایت به نظر  اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار مبنی بر اینکه این افراد  مشمول قانون کار می‌باشند، با رعایت مقررات مربوطه بلامانع می باشد .


جمعی از صنعتگران یک شهرستان درخواست تاسیس انجمن صنفی کارفرمایی صنعتگران شهرستان مزبور را دارند. آیا تشکیل انجمن صنفی با این عنوان وجاهت قانونی دارد؟

با عنایت به ماده ۱۳۱ قانون کار و ماده ۱ آیین نامه «چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط» که بر اساس آن کارفرمایان هر حرفه و صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمن صنفی نمایند و از آنجا که اشخاص متقاضی تشکیل انجمن مذکور در صنایع مختلف فعالیت می نمایند، لذا تشکیل انجمن صنفی مورد درخواست مغایر قوانین و مقررات موجود می باشد.


تعدادی از مدیران دفاتر خدمات ارتباطی که دارای مجوز فعالیت از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشند، درخواست تاسیس انجمن صنفی داده اند. این انجمن در صورت تاسیس، کارگری خواهد بود یا کارفرمایی؟

با توجه به تعریف ارائه شده برای کارگر و کارفرما در مواد ۲و۳ قانون کار، در صورتی که مدیران دفاتر خدمات ارتباطی دارای کارگر باشند(با ارایه لیست بیمه یا قرارداد کار با کارگران) و مجوز فعالیت از مراجع ذیربط داشته باشند، کارفرما تلقی شده و تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی با ارایه اسناد و مجوزهای فوق الذکر و رعایت سایر مقررات قانونی بلامانع خواهد بود.


تعدادی از نمایندگان دفاتر فروش و خدمات ایرانسل در استانی درخواست تأسیس انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان ایرانسل را ارائه داده‌اند. با عنایت به وجود انجمن صنفی دفاتر خدمات ارتباطی و جامع امور مشترکین استان، آیا امکان تاسیس انجمن صنفی مورد درخواست وجود دارد؟

مطابق تبصره ماده(۱۵) «آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط مصوب ۳/۸/۸۹ هیئت وزیران تشکیل انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی با موضوع فعالیت تخصصی تر نسبت به انجمن های صنفی که قبلاً در همان حوزه با موضوع فعالیت عامتر تشکیل شده اند بلامانع می باشد .


 یک انجمن صنفی کارفرمایی در ارائه مدارک قانونی از جمله لیست بیمه کارگران جهت اثبات کارفرما بودن با مشکل مواجه است در این مورد آیا امکان تشکیل انجمن صنفی وجوددارد؟

براساس ماده(۱۳۱) قانون کار، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمن های صنفی نمایند و مطابق ماده(۳)  قانون مذکور، کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند . لذا اشخاصی که مشمول قانون کار نباشند، ذیحق تشکیل انجمن های صنفی نمی باشند . ضمناً ارایه مدارک اثباتی مبنی بر کارفرما بودن و فعالیت در زمینه مورد تقاضا بعهده متقاضیان می باشد که ارائه لیست بیمه نیز می تواند بعنوان یکی از مدارک اثباتی تلقی گردد.


تعدادی از پیمانکاران برق استانی درخواست تاسیس انجمن صنفی داده اند. با توجه به مراحل طی شده در اداره کار و امور اجتماعی در خصوص تعیین بومی بودن یا نبودن تعدادی از اعضاء، از آنجایی که ثبت برخی از شرکت ها در استان دیگر ولی سابقه کار طولانی متقاضیان و دفاتر کار و کارگاه آنان در استان محل درخواست تاسیس انجمن می باشد،آیا امکان تشکیل انجمن صنفی در استان مورد درخواست وجود دارد؟

مستنبط از ماده(۳) «آئین نامه چگونگی تشکیل حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار مصوب ۳/۸/۸۹ هیئت وزیران» که کانون انجمن های صنفی صنعت یا حرفه هر استان را متشکل از انجمن های صنفی حرفه یا صنعت همان استان می داند . لذا استقرار اعضا هر انجمن صنفی در محدوده تعیین شده الزامی می باشد و به منظور شناسایی محل استقرار هر یک از اعضاء فعال در حرفه یا صنعت خاص مدارک مثبته از قبیل اقامتگاه قانونی یا سازمان مرجع صادر کننده مجوز فعالیت می تواند ملاک عمل قرار گیرد.


انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر خدمات ارتباطی استانی با طی مراحل قانونی به ثبت رسیده، لیکن تعدادی از شاغلین در این صنف همچنین تعدادی از اعضاء انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر خدمات ارتباطی که در شهرستانی از این استان در صنف مربوط فعالیت دارند تصمیم به انصراف از عضویت و تشکیل انجمن جداگانه ای به نام دفاتر خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات گرفته اند. همچنین بررسی های به عمل آمده حاکی از این است که افراد شاغل در این صنف در شهرستان مورد درخواست حد نصاب لازم(دست کم ۱۰ شخصیت حقوقی یا حقیقی) را دارا نمی باشند. در این خصوص آیا پذیرش اعضاء از شهرستان های دیگر استان میسر می باشد؟

 مطابق ماده (۱۷۸) قانون کار «اشخاص را نمی توان از ایجاد یا عضویت در تشکلهای قانونی منع نمود» بنابراین چنانچه متقاضیان تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی ، مشمول ماده (۳) قانون کار بوده و در یک فعالیت مشترک (حرفه یا صنعت) اشتغال داشته باشند، در صورتی که به حداقل نصاب ۱۰ شخصیت حقیقی یا حقوقی برسند؛ منوط به دارا بودن سایر شرایط مقرر در آئین نامه مربوطه ، می توانند انجمن صنفی کارفرمایی تشکیل دهند.

لذا به شرط رعایت ماده(۱۵) آئین نامه مربوط، به گونه ای که موجب تداخل حوزه فعالیت انجمن های همگن نشود، خروج اعضا از عضویت انجمن استان و تشکیل انجمن صنفی دیگری در حوزه فعالیت جداگانه (شهرستان) برا ساس تبصره(۱) ماده(۱۵) منع قانونی ندارد.

ضمناً چنانچه تعداد متقاضیان تشکیل انجمن صنفی در یک حوزه جغرافیایی(شهرستان) به حد نصاب مقرر قانونی جهت تشکیل انجمن نرسد، پذیرش عضو از شهرستانهای دیگر استان ، مشروط بر رعایت مفاد ماده فوق الذکر، منع قانونی  ندارد.


 نظر به اینکه انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر خدمات ارتباطی ( امور مشترکین تلفن همراه و ثابت) در یک شهرستان به ثبت رسیده است و متاسفانه اخیراً نیز اتحادیه موبایل فروشان توسط سازمان بازرگانی(صنوف) به ثبت رسیده و در سربرگ اوراق و مهر خود عنوان ارتباطی را لحاظ کرده اند. آیا می توان مانع از فعالیت موازی اتحادیه مذکور شد؟

باعنایت به اینکه انجمن صنفی دفاتر خدمات ارتباطی آن استان، در اجرای ماده(۱۳۱) ق.ک. و آئین نامه اجرایی مربوط مصوب هیات وزیران تشکیل شده و ادامه فعالیت می دهد، تاسیس اتحادیه صنف موبایل فروشان که با استناد به مقررات قانون نظام صنفی تشکیل می گردد، مغایرت قانونی با انجمن مذکور نداشته و حدود وظایف و اختیارات و چگونگی تشکیل انجمن های صنفی بااتحادیه های صنفی نیز متفاوت می باشد.


با توجه به درخواست بیش از ۵۰ نفر از کارگران شرکت‌های خدماتی مستقر در کارخانجات تعمیرات لکوموتیو بافق در خصوص تشکیل انجمن صنفی کارگری آیا امکان تأسیس این انجمن صنفی وجود دارد؟

درخصوص تقاضای کارگران شرکتهای خدماتی مستقر در کارخانجات تعمیرات لوکوموتیو بافق جهت تشکیل انجمن صنفی کارگری تحت نام و عنوان فوق به اطلاع می رساند؛ با عنایت به تعریف کارگاه در ماده ۴ قانون کار و متفاوت بودن کارفرمایان کارگران هر کدام از شرکتهای مذکور تلقی یک کارگاه برای کلیه شرکتهای مذکور و تشکیل یک انجمن صنفی در سطح کارگاه برای کلیه شرکتهای مذکور فاقد وجاهت قانونی است . کارگران هر کدام از پیمانکاری های شاغل در کارگاههای مختلف می توانند با ارایه مدارک لازم و سیر مراحل قانونی اقدام به تشکیل انجمن صنفی نمایند .


انجمن صنفی کارگری رانندگان اتوبوس کرمان در خصوص تغییر نام به انجمن صنفی کارگری بخش مسافر شهرستان کرمان درخواستی ارائه داده اند، ضمنا اعتبار انجمن صنفی کارگری رانندگان سواری کرایه بین شهری کرمان نیز خاتمه یافته است، با توجه به موارد فوق الذکر آیا این تغییر نام امکان پذیر است؟

مستند به ماده(۱۵) آئین نامه انجمن های صنفی « ثبت دو تشکل همگن (انجمن صنفی یا کانون) در یک حرفه یا صنعت، در حوزه فعالیت جغرافیایی مشترک مجاز نیست. ضمناً چنانچه تغییر نام انجمن صنفی فوق به نام پیشنهادی جدید(انجمن صنفی کارگری بخش مسافر شهرستان کرمان) موجب تداخل با انجمن صنفی دیگری که تحت عنوان مشابه با همان فعالیت گردد، تغییر نام امکانپذیر نمی باشد. در این خصوص توجه به تبصره (۱) ماده فوق الذکر راه گشا خواهد بود.


 آیا به دلیل به حد نصاب نرسیدن متقاضیان تشکیل انجمن صنفی کارفرمائی در یک شهرستان، متقاضیان می توانند از دو شهرستان دیگر در مجموع تقاضای یک انجمن صنفی کارفرمائی واحد را بنمایند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ عنوان انجمن صنفی مذکور چه می باشد و مرکز فعالیت انجمن در چه شهرستانی باید قرار گیرد؟

تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی با حوزه فعالیت دو شهرستان امکان پذیر می باشد و عنوان آن با توجه به نوع فعالیت و نام دو شهرستان انتخاب می گردد و تعیین مرکز فعالیت انجمن نیز به عهده اعضاء می باشد .


انجمن صنفی انبوه سازان مسکن استانی در سال ۱۳۸۱ به جهت کم بودن تعداد پیمانکاران انبوه ساز به صورت استانی تشکیل گردید. حال با گذشت چند سال از تأسیس انجمن مذکور و به لحاظ کثرت پیمانکاران انبوه ساز در سطح شهرستان های استان و با توجه به درخواست پیمانکاران انبوه ساز شهرستانی مبنی بر تأسیس انجمن صنفی انبوه سازان و در جهت ایجاد و حفظ اشتغال و همچنین انسجام بخشیدن به پیمانکاران شهرستانی و گسترش و تقویت انجمن های صنفی در سطح شهرستان ها آیا امکان تأسیس انجمن صنفی انبوه سازان شهرستان مورد وجود دارد؟

مطابق تبصره(۱) ماده(۱۵) «آئین نامه چگونگی تشکیل حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار مصوب ۳/۸/۸۹ هیئت وزیران» چنانچه در یک حوزه جغرافیایی یا در سطح یک حرفه یا صنعت، انجمن صنفی تاسیس شده باشد، تشکیل انجمن صنفی دیگری در بخشی از حوزه فعالیت آن یا در سطح تخصصی تر از حرفه یا صنعت مذکور مشروط بر حصول نصاب لازم مجاز است و نمایندگی اعضا در حوزه یا نوع فعالیت مربوط را به عهده خواهند داشت. در این صورت رعایت تبصره(۳) ماده(۲) آیین نامه مذکور الزامی است.


آیا افرادی که به عنوان نماینده کارگر و کارفرما در مراجع حل اختلاف (موضوع فصل نهم قانون کار) حضور به هم می رسانند را می توان در قالب یک تشکل صنفی سامان دهی نمود؟

با عنایت به این که تشکل های کارگری و کارفرمایی مد نظر ماده ۱۳۱ قانون کار و آئین نامه های مربوطه، بر تشکل های صنفی در حرفه یا صنعتی خاص اشاره دارند، لذا از آن جائی که نمایندگان طرفین شرکت کننده در مراجع حل اختلاف اساساّ مشمول قانون کار نمی باشند، ایجاد تشکل صنفی برای آنان وجاهت قانونی ندارد .


با توجه به این که در برخی از استان ها مجمعی تحت عنوان «اتحادیه مجمع پیش کسوتان جامعه کارگری» تشکیل گردیده، آیا چنین مجمعی بعنوان تشکل های موضوع فصل ششم قانون کار دارای وجاهت قانونی می باشد؟

کارگران به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار و قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار و با رعایت مقررات مربوطه می توانند اقدام به تشکیل یکی از تشکل های« شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران کارگاه» نمایند. همچنین کارگران بازنشسته می توانند به استناد ماده ۱۳۴ قانون کار «کانون کارگران بازنشسته شهرستان و استان» را تشکیل دهند. از اینرو تشکیل هرگونه تشکل دیگری غیر از عناوین فوق الذکر خارج از چارچوب مقررات قانون کار و قانون شوراهای اسلامی کار می باشد و هیچ گونه ارتباطی با قوانین فوق الذکر ندارد.


عضویت در انجمن صنفی

شرکتی متقاضی عضویت در انجمن صنفی مربوطه می باشد. اما هیئت مدیره انجمن صنفی علیرغم داشتن شرایط عضویت توسط متقاضی، با درخواست مطرح شده مخالفت نموده است. در این خصوص تکلیف چیست؟

عضویت در انجمن های صنفی به شرط دارا بودن شرایط لازم آزاد می باشد. لذا هیات مدیره انجمن صنفی ملزم به پذیرش عضویت متقاضیان واجد شرایط بر اساس ضوابط تعیین شده توسط مجمع عمومی که در اساسنامه انجمن ثبت گردیده، می باشد. در صورت عدم پذیرش متقاضی عضویت توسط هیات مدیره، متقاضی می تواند اعتراض خود را در اولین مجمع عمومی تشکل مطرح نماید. ضمناً چنانچه متقاضی عضویت شرایط لازم برای عضویت را داشته باشد، مجمع عمومی نمی تواند بدون دلیل موجه رای به عدم پذیرش عضویت متقاضی بدهد.


چنانچه موسسه ای که عضو انجمن صنفی مربوطه می باشد، دارای شعبات مستقل بوده که هر یک دارای مدیر مسئول و پروانه مجزا باشد، آیا این شعبات می توانند به عنوان اعضای مستقل به عضویت انجمن صنفی  درآیند؟

اشخاص حقیقی یا حقوقی که دارای یک مجوز فعالیت بوده و دارای شعبه یا نمایندگی هستند و یک بار ورودیه و حق عضویت پرداخت می نمایند، دارای یک حق رای می باشند و در صورتی که اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای چند مجوز فعالیت باشند و به تعداد هر یک از شعبات موجود، ورودیه و حق عضویت داده باشند به شرط عدم ممنوعیت در اساسنامه تشکل به تعداد مذکور دارای حق رای در مجامع عمومی خواهند بود.


یکی از دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی مستقر در خارج از کشور با مدیریت ایرانی درخواست عضویت در انجمن مربوطه را دارد. آیا امکان عضویت متقاضی در انجمن مذکور وجود دارد؟

با توجه به حوزه فعالیت تعیین شده ( سراسر ایران) در اساسنامه انجمن مذکور، عضویت دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی مستقر در خارج از کشور در آن انجمن مغایر مفاد اساسنامه بوده و منع دارد.


انجمن صنفی مجتمع های آموزشگاههای آزاد و فنی در سال ۸۷ شکل گرفته و به ثبت رسیده است و درسال ۸۸ درخواست عضویت در کانون مربوطه (کانون آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای) را به صورت مکتوب اعلام داشته و هیأت مدیره کانون با عضویت انجمن مذکور موافقت نموده است. نظر به اینکه موضوع عضویت انجمن مورد اعتراض برخی از اعضاء هیأت مدیره کانون می باشد، با توجه به اینکه حق عضویت در مهلت قانونی که در اساسنامه کانون ذکر شده، پرداخت گردیده، لکن ورودیه پرداخت نشده ودر اساسنامه نیز هیچگونه  اشاره ای به شیوه پرداخت ورودیه نشده، لذا عضویت انجمن در کانون مربوطه به چه صورت خواهد بود.

در خصوص عضویت انجمن صنفی مجتمع های آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای در کانون مربوط، با عنایت به اینکه عضویت انجمن مذکور براساس صورتجلسه کانون استان مورد پذیرش وتایید هیات مدیره قرار گرفته؛ بنابر این هیات مدیره کانون موظف بوده نحوه پرداخت ورودیه و حق عضویت  را کتباً به  هیات مدیره انجمن فوق الاشاره اعلام و انجمن نیز موظف به پرداخت ورودیه و حق عضویت خود به کانون می باشد. چنانچه انجمن مذکور براساس مفاد اساسنامه کانون در موعد مقرر بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت خودداری نماید. کانون می تواند پس از اخطار کتبی توسط خزانه دار و گذشت مهلت پیش بینی شده در اساسنامه از تاریخ اخطار و عدم پرداخت حق عضویت و ورودیه، انجمن را از کانون اخراج نماید . قبول مجدد عضویت آن انجمن مستلزم تصویب مجمع عمومی کانون مربوط خواهد بود.


یکی از اعضای هیأت مدیره انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان ترابری حمل و نقل جاده ای کالای شهرستانی در حرفه خود مطابق اعلام کتبی سازمان تامین اجتماعی بازنشسته گردیده است. آیا وی حق ادامه فعالیت به عنوان عضو هیأت مدیره یا عضو در انجمن مربوطه را دارد؟ در صورت تشکیل کانون انجمن های صنفی در حرفه مذکور در سطح استان، وی می تواند برای عضویت در هیأت مدیره کانون کاندیدا شود؟

ماده(۱) آئین نامه انجمن های صنفی و کانون های مربوط اشعار می دارد« . . . کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان هر حرفه یا صنعت می توانند با رعایت مقررات و آئین نامه مبادرت به تشکیل انجمن صنفی نمایند». لذا کارگری که بازنشسته می گردد، به محض بازنشستگی، از عضویت در انجمن صنفی ذیربط خارج شده و حق ادامه فعالیت در هیات مدیره تشکل مربوطه را از دست می دهد. لیکن منعی جهت عضویت مجدد وی در هر کدام از تشکل های کارگری و کارفرمایی در صورت احراز مجدد شرایط(از جمله  اشتغال مجدد  پس از بازنشستگی ) وجود ندارد و می تواند با احراز شرایط مندرج در آئین نامه مربوطه به عضویت هیات مدیره تشکل ذیربط یا کانون مافوق در آید.


اگر عضوی از عضویت در انجمن صنفی قبل یا بعد از برگزاری مجمع عمومی استعفا نماید، آیا حق اعتراض به مجامع عمومی را دارد؟

 استعفاء به معنی قطع ارادی رابطه حقوقی با تشکل مورد نظر می باشد. از طرفی حق اعتراض به مجمع صرفاً اختصاص به اعضای تشکل دارد و اعضای مستعفی حق هیچگونه اعتراض به نحوه برگزاری مجمع و روند انتخابات ندارد.


فردی که عضویتش در انجمن صنفی در ابهام باشد آیا حق شرکت و انتخاب در مجمع عمومی را دارد؟

 احراز صلاحیت اشخاص حقیقی یا حقوقی عضو انجمن صنفی بعهده هیات مدیره انجمن می باشد و با تایید هیات مدیره، حضور اشخاص در مجامع بلامانع می باشد و رسیدگی به هرگونه اعتراضی در این خصوص نیز در صلاحیت مجمع عمومی می باشد.


عضویت اشخاص حقوقی در انجمن

در خصوص انجمن های صنفی کارفرمایی که اعضاء آنها از اجتماع اشخاص حقوقی تشکیل شده است آیا صرفاً مدیرعامل به نمایندگی از عضو حقوقی محق به اعلام کاندیداتوری خود در ترکیب هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی می باشد یا به تشخیص هیأت مدیره(عضو حقوقی)، دیگر اعضاء هیأت مدیره نیز می توانند اعلام کاندیداتوری نمایند؟ موضوع در خصوص وکیلی که از جانب مدیر عامل یک شرکت (به عنوان شخص حقوقی) کلیه اختیارات قانونی وی را دارا بوده و به عبارت دیگر تام الاختیار معرفی شده است چه شکلی پیدا می‌کند؟

چنانچه در اساسنامه مصوب انجمن به ترتیب خاصی اشاره نشده باشد؛ مدیر عامل یا هر یک از اعضای هیات مدیره به عنوان نماینده از طرف شخصیت حقوقی(شرکت عضو تشکل) به انجمن معرفی می شوند.

در ضمن وکالت به معنای اعطای اختیارات مشخصی توسط وکالت دهنده(موکل) به طور مطلق یا مقید ( بسته به نوع وکالت) به شخص دیگری(وکیل) جهت انجام اقدامات کلی یا مشخصی به نیابت از طرف موکل است. وکالت در مجامع عمومی انجمن های صنفی و کانون های مربوط ( مشروط بر اینکه به صراحت در اساسنامه اشاره شده باشد) جهت حضور و دادن رای منعی ندارد؛ ولی درخصوص کاندیداتوری عضویت در هیات مدیره و بازرسان،  مبنای قانونی نداشته و معتبر نمی باشد.


مدیرعامل شرکتی به موجب آگهی تغییرات هیأت مدیره آن شرکت به عنوان صرفاً عضو اصلی هیأت مدیره تغییر سمت یافته است. با توجه به عضویت نامبرده در هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی مربوط آیا ادامه عضویت نامبرده در انجمن صنفی با عنایت به درخواست سایر اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت مزبور مبنی بر معرفی یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره جهت عضویت در انجمن صنفی وجاهت قانونی دارد؟

در صورتی که در اساسنامه آن انجمن صنفی سمت مدیر عاملی از شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره باشد با وجود شرایط پیش آمده درسئوال، نامبرده از عضویت هیات مدیره انجمن صنفی خارج و عضو علی البدل با توجه به تقدم آراء جانشین وی می گردد . اما اگر سمت مدیر عامل از شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره نباشد؛ نامبرده می تواند کماکان به عنوان نماینده شرکت خود ، بعنوان عضو هیات مدیره انجمن صنفی ادامه فعالیت دهد .


حق عضویت، اموال و کمک های مالی

مسئولین یکی از انجمن های صنفی به دلیل عدم واریز حق عضویت توسط بعضی از اعضاء مراتب اخطار را به صورت فاکس به آنان ارسال داشته و چون اقدام شایسته و به موقع برای واریز حق عضویت توسط اعضاء انجام نپذیرفته، اقدام به سلب عضویت آنان از انجمن نموده و به همین دلیل نیز حضور این افراد را در مجمع فوق العاده ای که برگزار گردیده را غیرقانونی قلمداد نموده است. اعضای فوق الذکر نیز دریافت هر گونه فاکس در این خصوص را منکر گردیده و آن را کذب محض می دانند. لذا از یک طرف با توجه به ادعای انجمن صنفی در خصوص ارسال اخطاریه به وسیله فاکس و منکر شدن دریافت آن توسط اعضاء و از طرف دیگر عدم وجود قبض تائیدیه ارسال فاکس توسط انجمن، آیا اصولاً ارسال اخطاریه توسط فاکس به صورت فوق‌الذکر و مخالفت انجمن با حضور مدیران یاد شده در مجمع فوق العاده دارای وجاهت قانونی است یا خیر؟

در صورت عدم پرداخت حق عضویت اعضا، در پایان مهلت مقرر در اساسنامه، خزانه دار « به شیوه تعیین شده در اساسنامه مصوب» به آنها اخطار می دهد و چنانچه اعضا مجدداً از پرداخت حق عضویت امتناع نمایند، صورتجلسه ای توسط هیات مدیره درخصوص تعلیق اعضای خاطی تنظیم و در اولین جلسه مجمع عمومی جهت تصمیم گیری نهایی درخصوص اخراج یا عدم اخراج اعضای متخلف طرح می گردد که در هر حال عضو معلق در مجمع عمومی مورد نظر حق رای ندارد. در نهایت لازم به ذکر است که روند بررسی موارد مذکور طبق اساسنامه مصوب تشکل صورت می پذیرد .


آیا ادعای ارسال اخطاریه عدم پرداخت حق عضویت توسط فاکس که مستند به هیچ گونه قبض تأیید یا اخذ امضاء نمی باشد و از سوی افراد  مقابل نیز مورد انکار می باشد جهت سلب عضویت اعضای انجمن مسموع می باشد یا خیر؟

در صورت عدم پرداخت حق عضویت اعضا در مهلت تعیین شده، به شیوه مقرر در اساسنامه به اعضای خاطی اخطار داده می شود و چنانچه شیوه مندرج در اساسنامه (فکس) باشد، تاییدیه فکس موید ارسال بوده و هرگونه ادعایی درخصوص عدم ارسال اخطاریه با وجود تاییدیه پذیرفته نمی باشد.


اعضای یک انجمن صنفی مطاابق اساسنامه انجمن موظف به پرداخت حق عضویت خود تا پایان شش ماهه اول هر سال(شهریورماه) می باشند. ضمناً اعضا می بایست حداکثر سه ماه بعد از اخطار بازرس حق عضویت خود را پرداخت نمایند تا مشمول تعلیق از عضویت نشوند. حال چنانچه بازرس این انجمن دو ماه قبل از موعد مقرر(شهریورماه) به عضوی اخطار بدهد، و اخطار بعدی را در بهمن ماه به عضو بدهکار ابلاغ نماید، آیا مهلت سه ماهه برای پرداخت حق عضویت از اخطار اول قابل محاسبه خواهد بود یا بعد از اخطار دوم؟

با توجه به مفاد اساسنامه انجمن مذکور اخطار دوم (بهمن ماه) به عنوان اولین اخطار تلقی و سه ماه مهلت مندرج در اساسنامه از این تاریخ محاسبه خواهد شد. در صورت عدم پرداخت حق عضویت در پایان مهلت سه ماهه، عضویت به حالت تعلیق در خواهد آمد.


آیا می توان با تصویب مجمع عمومی حق عضویت اعضاء را بر مبنای میزان ارائه خدمات توسط انجمن صنفی و یا کارکرد شرکت‌های عضو تعیین نمود؟ مثلاً برای انجمن صنفی انبوه سازان، شرکت‌های عضو به نسبت متراژ ساختمان سازی ای که انجام می دهند و یا در مورد انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل به نسبت صدور بارنامه ها، درصدی از آن را به عنوان حق عضویت ماهانه به انجمن صنفی پرداخت کنند؟

 با عنایت به اینکه تعیین میزان حق عضویت پرداختی اعضا به انجمن، از موارد اختیاری می باشد، منعی درخصوص میزان و نحوه پرداخت آن ( با تصویب مجمع عمومی) وجود ندارد .


با توجه به یکی از مواد اساسنامه پیشنهادی وزارت کار برای انجمن های صنفی و کانون‌های مربوط که(قبول و دریافت کمک های مالی از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو منوط به اطلاع کتبی به وزارت کار و امور اجتماعی می باشد) آیا امکان حذف یا تغییر تبصره فوق الذکر در اساسنامه انجمن های صنفی وجود دارد؟

مطابق اساسنامه تیپ و پیشنهادی که بر مبنای عرف و روال موجود تنظیم شده کماکان دریافت کمک های مالی از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو منوط به اطلاع کتبی به وزارت کار و امور اجتماعی می باشد .


آیا آوردن این بند در اساسنامه انجمن صنفی با مقررات موجود مغایرتی دارد؟ « هرکس بخواهد از انجمن خارج گردد می تواند به اندازه قدرالسهم خود از اموال منقول و غیر منقول برداشت یا آنرا به دیگری واگذار نماید.»

هرگونه ترتیبی که در اساسنامه مصوب انجمنهای صنفی قید شده باشد در خصوص اموال و دارایی های انجمن به هنگام خروج از عضویت یا انحلال انجمنهای صنفی قابل اجرا خواهد بود و تعیین شیوه عمل در این خصوص بر اساس تصمیم جمعی در مجمع عمومی به هنگام تصویب اساسنامه می باشد.


چنانچه عده ای از اعضای یک انجمن با خروج از انجمن صنفی در حوزه ای دیگر اقدام به تاسیس انجمنی جدید بنمایند، آیا امکان انتقال ورودیه و حق عضویت این تعداد از اعضا به حساب انجمن جدید وجود دارد؟

چنانچه در اساسنامه انجمن مورد نظر به ترتیب خاصی اشاره نشده باشد، حق عضویت و ورودیه دریافتی از اعضای انجمن قابل استرداد نمی باشد و موارد مصرف آن نیز در اساسنامه انجمن مشخص گردیده است.


نصابها و مراحل مجامع عمومی

اگر نصاب مجمع عمومی عادی در اساسنامه انجمنی در مرحله اول نصف بعلاوه یک و در مرحله دوم  یک سوم قید گردیده باشد، چنانچه در مرحله دوم نصاب یک سوم حاصل نگردید تکرار انتخابات با چه نصابی انجام خواهد شد؟

اساسنامه انجمن های صنفی و کانونهای مربوط، مبنای چگونگی تشکیل و تصمیم گیری در مجامع عمومی تشکلها می باشد. بنابر این عدم پیش بینی تشکیل مرحله سوم مجمع عمومی،  به معنای تشکیل مجامع عمومی صرفا در دو مرحله آنهم بانصابهای ذکر شده می باشد و در صورتی‌که  مجامع عمومی در مرحله اول و دوم به نصاب نرسد، تا پایان فرجه ۶ ماهه مندرج در ماده(۱۰) آئین نامه، تشکیل مجامع بانصابهای مذکور تکرار می شود.


با عنایت به آن که انتخاب بازرس یا بازرسین انجمن های صنفی در حوزه صلاحیت مجامع عمومی عادی می باشد که حد نصاب و مراحل آن منطبق با اساسنامه مربوط به هر انجمن متفاوت می باشد، چنانچه در هیچ یک از مراحل مجمع عمومی، حد نصاب لازم حاصل نگردد تکلیف چیست؟

چنانچه مجامع عمومی انجمن های صنفی در مراحل مختلف مطابق اساسنامه به حد نصاب لازم نرسد، می بایست مجدداً ضمن طی تشریفات لازم، از اعضای تشکل برای نوبت اول مجمع عمومی دعوت بعمل آید .


آیا در مراحل تشکیل انجمن صنفی کارگری در سطح کارگاه (درون کارگاهی) درج آگهی در شرف تأسیس هیئت مؤسس و گواهی صحت و ثبت انتخابات در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار الزامی است؟

درخصوص درج آگهی های مربوط به تشکیل انجمن های صنفی کارگری در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار، به اطلاع می رساند رعایت بند(۴) ماده(۱۳) و همچنین ماده(۱۵) آئین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات انجمن های صنفی و کانون های مربوط الزامی است .(نیست؟)


هیأت مدیره یک انجمن صنفی دارای ۵ نفر عضو اصلی و ۳ نفر عضو علی البدل می باشد. با عنایت به اینکه در آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون های مربوط، در خصوص حداقل تعداد لازم نامزدها جهت برگزاری انتخابات هیأت مدیره حد نصابی ذکر نشده است، در صورتی که در موعد مقرر تنها ۵ نفر داوطلب عضویت در هیأت مدیره انجمن صنفی شوند، آیا می توان نسبت به برگزاری انتخابات هیأت مدیره اقدام نمود یا باید مجدداً از اعضاء جهت اعلام کاندیدایی دعوت نمود؟در صورتی که مجدداً زمانی جهت اعلام کاندیدایی در هیأت مدیره مشخص شود ولی به جز آن ۵نفر، افراد دیگری داوطلبی خود را اعلام ننمایند، در خصوص برگزاری انتخابات تکلیف چیست؟

کاندیداهای عضویت در هیات مدیره و بازرسان، بعد از احراز شرایط کاندیداتوری از جانب هیات مدیره با رای کتبی و مخفی اعضای مجمع عمومی انتخاب می شوند و چنانچه تعداد کاندیداها ۵ نفر باشد منعی درخصوص رای گیری از اعضا از جهت تاثیر تعداد آرای مکتسبه جهت تقسیم سمت های هیات مدیره وجود ندارد. ضمناً درخصوص تعیین فرجه زمانی جهت اعلام مجدد آمادگی کاندیداها نیز منعی وجود نداشته و حتی در صورت عدم اعلام کاندیداتوری توسط هیچ داوطلب دیگری انتخابات صرفاً با توجه به تعداد کاندیداهای موجود عضویت در هیات مدیره و بازرسان انجام می شود .


در مجمع عمومی مؤسس حداکثر چند نفر می توانند به سمت هیئت مدیره و بازرس انتخاب شوند؟

 با توجه به عدم تصریح تعداد اعضای هیات مدیره و بازرسان انجمن های صنفی در مقررات مربوطه، تعیین تعداد اعضای هیات مدیره و بازرسان مطابق اساسنامه مصوب مجمع عمومی هر کدام از انجمن های صنفی خواهد بود .


انجمن صنفی کارفرمایی دست کم با عضویت ده شخصیت حقیقی یا حقوقی تشکیل می‌شود لذا جهت انتخابات هیئت مدیره و بازرسین انجمن در مجمع عمومی عادی حداقل چند نفر می بایست شرکت کنند؟

نصاب اعضای حاضر جهت رسمیت یافتن مجامع عمومی عادی یا فوق العاده انجمن های صنفی مطابق اساسنامه آنها می باشد. بدیهی است نصاب های تعیین شده در اساسنامه نیز مطابق بند(الف) ردیف(۸) مقررات مربوط به تدوین اساسنامه انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی و کانون های مربوط مصوب ۱۹/۴/۷۲  شورای عالی کار می باشد.


آیا امکان انتخاب هیئت رئیسه مجمع عمومی قبل از تشکیل مجمع با توافق کلیه کاندیداها میسر می باشد یا خیر؟

روش انتخاب هیئت رئیسه مجامع عمومی در اساسنامه تشکل ها مشخص گردیده که متضمن انتخاب توسط اعضای مجمع عمومی می باشد. بنابراین انتخاب هیئت رئیسه توسط کاندیداها انطباق با اساسنامه انجمن های صنفی ندارد.


انجمنی بدلیل کثرت اعضاء و عدم حصول نصابهای لازم، امکان برگزاری مجامع نوبت اول و دوم را ندارد. در این خصوص آیا امکان رای گیری به صورت سیار و تدریجی وجود دارد یا خیر؟

با توجه به ضرورت حصول نصاب مجمع عمومی و نظر به اینکه با فرض رای گیری به صورت سیار و تدریجی، نصاب مجمع حاصل نخواهد شد، لذا برگزاری انتخابات به صورت تدریجی منطبق بر اساسنامه نبوده و منع قانونی دارد.


دستورجلسات مجامع

از آنجایی که تشکیل مجامع عمومی انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی متعاقب درج آگهی های مربوطه به همراه دستور جلسه مجامع در روزنامه و …(حسب مقررات اساسنامه) می باشد، آیا طرح مواردی در مجامع عمومی علاوه بر دستور جلسه مشخص شده در آگهی، قانونی می باشد؟

اعلام دستور جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده در آگهی دعوت منتشر شده در روزنامه و یا دعوتنامه ارسالی به اعضا ( حسب مقررات اساسنامه) الزامی می باشد . بنابراین تصمیماتی که خارج از دستورات از پیش اعلام شده اتخاذ می شوند، درصورت وجود معترض، مردود می باشد .


نمایندگی و وکالت در مجامع عمومی

نظر به اینکه در اساسنامه های قدیمی مورد عمل بعضی از انجمن های صنفی چنین آمده که حق رأی در مجامع عمومی غیرقابل انتقال به دیگری است و در تبصره ذیل آن نیز صراحت دارد که هیچ عضوی نمی تواند بیش از یک نماینده به مجمع عمومی معرفی نماید و هیچ نماینده ای نیز نمی تواند نمایندگی بیش از یک عضو را دارا باشد. آیا اعضای انجمن ها می توانند به غیر از رأی خود وکالتا رأی عضو دیگری را دارا بوده و وکالتاً به جای عضوی دیگر رای دهند؟

هیئت مدیره انجمنها

تعداد اعضای اصلی و علی البدل شوراهای اسلامی کار با توجه به تعداد اعضای مجمع کارکنان مشخص شده ولی در مقررات مربوط به انجمن های صنفی این صراحت وجود ندارد. آیا می توان این نسبت را همانند قانون شورا رعایت کرد؟

در تبصره (۴) ماده(۲) آیین نامه «چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط مصوب ۳/۸/۸۹ هیئت وزیران»  موضوع تعداد اعضای هیئت مدیره انجمن های صنفی کارگری در سطح کارگاه متناسب با تعداد اعضای انجمن لحاظ گردیده است. لیکن با توجه به سکوت مقررات در خصوص انجمن های صنفی کارگری در سطح صنف و انجمن های صنفی کارفرمایی تصمیم گیری در این خصوص در صلاحیت مجمع عمومی موسس در مرحله تاسیس  و فوق العاده در مراحل بعدی می باشد .


اگر اعتبار هیأت مدیره یک انجمن صنفی پایان یابد ولی هنوز از پایان مدت اعتبار هیأت مدیره ۶ ماه نگذشته باشد، آیا هیأت مدیره آن انجمن صنفی می تواند یکی از اعضای خود را جهت عضویت در هیأت مدیره کانون های استانی و یا کشوری معرفی نماید؟

مطابق مفاد ماده(۱۰) آئین نامه انجمن های صنفی و کانونهای مربوطه و تبصره های ذیل آن ، هیات مدیره تا دو ماه پس از اتمام اعتبار، مهلت دارد نسبت به دعوت مجمع عمومی جهت تجدید انتخابات اقدام نماید. در صورت اخطار بازرس و عدم اقدام هیات مدیره، یک سوم اعضای تشکل حداکثر تا ۴ ماه فرصت دارند نسبت به موضوع اقدام نمایند . گذشته از این موضوع، هیات مدیره موجود در فرجه زمانی ۶ ماهه ذکر شده، تا تعیین هیات مدیره جدید کلیه اختیارات و مسئولیتهای قبلی را به عهده خواهند داشت.


آیا اعضای هیئت مدیره انجمن های صنفی بعد از انقضای زمان اعتبار هیئت مدیره اجازه فعالیت تحت عنوان انجمن صنفی را دارند؟

پس از اتمام اعتبار قانونی، فعالیت اعضای هیئت مدیره تحت عنوان انجمن صنفی بر خلاف مقررات بوده و در صورت بروز تخلف، با طرح شکایت در مراجع قانونی موضوع قابل پیگیری می باشد.


چنانچه عضو(یا اعضایی) از هیأت مدیره انجمن های صنفی، با تسلیم استعفا نامه از ادامه کار در قالب هیأت مدیره امتناع نماید و پس از مدتی، کتبا انصراف خود از استعفا را اعلام نماید، آیا در اینصورت استعفا کان لم یکن تلقی گردیده و کماکان می تواند در سمت خود ادامه کار دهد؟

چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره استعفای خود را از عضویت در هیات مدیره به صورت کتبی اعلام نماید، از تاریخ تایید استعفا توسط سایر اعضای هیات مدیره(در صورت درج این اختیار در اساسنامه)، عضو مورد نظر مستعفی تلقی و عضو علی البدل جایگزین وی می گردد و در صورت عدم پیش بینی ماده ای در این خصوص تا زمان ثبت استعفا در وزارت کار و امور اجتماعی و صدور آگهی تغییرات هیات مدیره امکان انصراف از استعفا وجود دارد .


چنانچه غالب اعضای هیأت مدیره استعفا نمایند و اعضای علی البدل نیز از پذیرش مسئولیت سرباز زنند، در فاصله زمانی تقدیم استعفای هیأت مدیره و انتخاب هیأت مدیره جدید، امور انجمن به چه نحو اداره می شود و مسئولیت  اعضای مستعفی در این خصوص چیست؟

 با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۲ آئین نامه انجمن های صنفی و با تمسک به حکم مربوط به مسئولیت هیات مدیره سابق تا تعیین هیات مدیره جدید – درخصوص انقضای مدت و تسری آن به استعفای هیات مدیره – از زمان تقدیم استعفای هیات مدیره تا انتخاب هیات مدیره جدید ، هیات مدیره سابق ، کماکان عهده دار مسئولیت ها می باشند .


بعد از برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره یک انجمن صنفی کارفرمایی و قبل از ثبت انتخابات در اداره کار، تعداد چهار نفر از اعضای انجمن طی صورت جلسه ای ضمن استعفاء و خروج از عضویت در انجمن یاد شده به مواردی از عملکرد هیأت مدیره دوره گذشته اعتراض داشته اند. با خروج افراد یاد شده از عضویت در انجمن مذکور، ادامه فعالیت آن انجمن چگونه خواهد بود؟ ضمناً افراد مستعفی به ترتیب دو عضو اصلی هیأت مدیره و تنها عضو علی البدل هیأت مدیره و بازرس اصلی منتخب مجمع عمومی می باشد.

با عنایت به اینکه علت انتخاب عضو علی البدل هیات مدیره، رفع خلاء از تشکیلات انجمن و جلوگیری از توقف در اداره امور انجمن می باشد ؛ لذا در صورت حدوث هر یک از موجبات قطع ارتباط اعضای اصلی هیات مدیره، اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا جایگزین اعضای اصلی می گردند. ولی از آنجایی که عضو علی البدل نیز در تشکل مذکور استعفا داده، لزوم تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده جهت انجام انتخابات تکمیلی و جایگزینی اعضای اصلی هیات مدیره و بازرس مستعفی ضروری می نماید.


سه نفر از اعضای هیئت مدیره انجمنی استعفا داده اند. با توجه به اینکه این انجمن فقط دو عضو علی البدل دارد، آیا برگزاری انتخابات تکمیلی برای تعیین اعضای اصلی و علی البدل ضروری است؟

چنانچه تعداد اعضای اصلی هیات مدیره کاهش یابد، اعضای علی البدل با توجه به تقدم آراء جایگزین اعضای اصلی می گردند و در صورتیکه تعداد اعضای علی البدل جهت جایگزینی کافی نباشد، مشروط بر حفظ نصاب اکثریت اعضای هیئت مدیره، انتخابات تکمیلی برگزار میگردد. در غیر اینصورت و در حالت نبود اکثریت در هیئت مدیره، انتخابات هیات مدیره تجدید خواهد شد.


دبیر انتصابی

با عنایت به اینکه برخی از انجمن های صنفی، دبیر خویش را خارج از هیئت مدیره یا حتی خارج از مجامع پیشنهاد می نمایند، آیا صدور اعتبار نامه برای دبیر انتصابی وجاهت قانونی دارد؟

با استناد به مواد(۱۳) و (۱۴) آیین نامه انجمن های صنفی و کانونهای مربوطه و همچنین به لحاظ اینکه دبیر انتصابی انجمن های صنفی نیز یکی از مسوولان تشکل های مذکور تلقی می شوند ، انتصاب یا تغییر آنها بایستی پس از معرفی هیات مدیره انجمن صنفی ، به تایید وزارت کار و امور اجتماعی رسیده و مثل سایر اعضای هیات مدیره برای آنها مدرک شناسایی معتبر ( کارت شناسایی یا اعتبارنامه ) صادرگردد .


حدود صلاحیت و مدت اعتبار بازرسان

آیا بازرس یا بازرسان انجمن های صنفی و کانون های مربوطه از زمان انتخاب که مسئولیت بازرسی انجمن های صنفی و کانون های مربوطه را عهده دار می‌شوند می توانند مدارک و اسناد مالی سال های قبل از انتخاب خود را نیز مورد بررسی قرار دهند یا خیر؟

بازرس یا بازرسان انجمن های صنفی برای مدت زمان مشخصی توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند و در مدت زمان مذکور مسئول نظارت بر کلیه اقدامات هیات مدیره، دبیر و سایر مواردی که در حدود مقررات اساسنامه به آنها محول شده است، می باشند . با این توجیه در صورتی می توانند اسناد و مدارک اقدامات دوره های قبل از انتخاب خود را مورد بررسی و رسیدگی قراردهند که اسناد و مدارک مذکور به نحوی با موارد در حال بررسی دوره انتخابی آنها ارتباط داشته باشند یا مجمع عمومی عادی یا فوق العاده آنها را موظف به بررسی و رسیدگی درخصوص اسناد و مدارک مربوط به اقدامات دوره های گذشته نماید.


با توجه به اینکه براساس رویه غالب دوره اعتبار بازرسین انجمن های صنفی یک ساله می باشد، آیا در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده و درج در اساسنامه مربوطه، امکان ادامه فعالیت بازرسین قبلی تا زمان تجدید انتخابات وجود دارد یا نه؟

افزایش دوره اعتبار بازرسان انجمن های صنفی و کانونهای مربوط، منوط به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و اصلاح اساسنامه تشکل می باشد و ادامه فعالیت بازرس تشکل پس از انقضای مدت اعتبار مندرج در اساسنامه، غیر قانونی است .


ابطال مجامع انجمنها

چنانچه هیأت رئیسه و هیأت نظارت بر مجامع عمومی انجمن های صنفی؛ پیرو برگزاری مجامع عمومی عادی، انتخابات مربوطه را باطل اعلام نماید و بنا بر تجدید انتخابات قرار گیرد؛ آیا صرفا اعضایی که قبلاً مراتب داوطلبی خود را اعلام نموده اند حق انتخاب شدن دارند یا علاوه برآنان، کاندیداهای جدیدی که تمایل به شرکت در انتخابات را دارند امکان اعلام داوطلبی و شرکت در انتخابات را خواهند داشت؟

ابطال مصوبات مجامع عمومی، تمام مراحل برگزاری مجامع را شامل می گردد و از آنجایی که در برگزاری مجدد مجامع عمومی می بایست مراحل برگزاری مجمع از ابتدا طی گردد؛ بنابراین برای اعلام آمادگی داوطلبین شرکت در انتخاب هیات مدیره یا بازرسین انجمن های صنفی محدودیتی وجود ندارد .


نظر به اینکه انجمن صنفی کارفرمایی خدماتی مسافرتی و جهانگردی استانی انتخابات بازرسین انجمن را بدون حضور نماینده اداره کار و امور اجتماعی برگزار کرده و مجمع عمومی بدون انتخاب هیئت رئیسه برگزار گردیده است، اما کلیه اعضاء شرکت کننده بجز دو نفر از اعضاء، ذیل صورتجلسه مجمع عمومی را امضاء و تأیید کرده اند. تکلیف اداره کار و امور اجتماعی استان در خصوص تأیید یا عدم تأیید مصوبه مجمع چیست؟

چنانچه جلسه مجمع عمومی برخلاف مقررات مربوط و اساسنامه انجمن برگزار شده باشد و همچنین اگر موارد مطرح شده از سوی معترضین پس از بررسی های لازم ، صحیح تشخیص داده شود ؛ مصوبات مجمع عمومی قابل ابطال خواهد بود .


دریافت حقوق توسط اعضای هیئت مدیره

لطفاً پیرامون امکان دریافت حقوق، توسط عضوی از اعضای هیأت مدیره که علاوه بر وظیفه خزانه داری امور حسابداری را نیز انجام می دهد، توضیح دهید.

 پرداخت حقوق به اعضاء هیات مدیره یا دبیر و سایر کارکنان انجمن صنفی در صورتی که در اساسنامه انجمن صنفی پیش بینی شده باشد بلامانع می باشد .


لطفاً در خصوص وجاهت قانونی تبصره الحاقی ذیل، مندرج در اساسنامه یکی از انجمن های  صنفی کارگری که توسط مجمع عمومی مؤسس به تصویب رسیده و اعلام می دارد:«چنانچه خدمات اعضاء هیأت مدیره و همچنین بازرسین(اعضاء اصلی و موظف) مطلقاً در خدمت اهداف انجمن صنفی قرار گیرد، از منابع مالی انجمن و با رأی اکثریت هیأت مدیره با صدور سند، حقوقی در قالب حقوق ماهیانه یا پاداش به آنان تعلق می گیرد و چگونگی پرداخت منوط به تصمیمات هیأت مدیره خواه بود» راهنمایی نمایید.

با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱۳۱ قانون کار و آئین نامه مربوطه، انجمن های صنفی و کانون های مربوط به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان تشکیل می شوند و اعمال و اقدامات اعضای تشکل مزبور افتخاری بوده و در راستای رسیدن به این هدف انجام می‌شود، لذا پیش بینی پرداخت حقوق ماهیانه به اعضای هیات مدیره، موجب انحراف انجمن از هدف تعیین شده می گردد. لیکن چنانچه مجمع عمومی پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره یا برخی از آنها ( با توجه به سمت و فعالیت آنها در هیات مدیره) را تصویب نماید منعی وجود ندارد .


آیا می توان با تصویب مجمع عمومی برای دبیری که عضو اصلی هیأت مدیره می باشد و همچنین سایر اعضای اصلی هیأت مدیره حقوق ماهانه یا حق جلسه تعیین نمود؟

 چنانچه در اساسنامه مصوب انجمن پاداش یا حق جلسه برای دبیر یا سایر اعضای هیات مدیره پیش بینی شده باشد، منطبق با اساسنامه عمل می گردد و در صورت عدم پیش بینی در اساسنامه(با تصویب مجمع عمومی) منعی در این خصوص وجود ندارد .


 نظر به اینکه بعضی از روسای هیأت مدیره یا سایر اعضای هیأت مدیره انجمن های صنفی از بابت حضور در دفاتر انجمن های مذکور درخواست حق الزحمه ماهیانه و همچنین پرداخت حق بیمه از منابع مالی انجمن ها را نموده اند خواهشمند است با عنایت به اینکه فعالیت در انجمن های صنفی افتخاری بوده و به لحاظ عدم شمول رابطه کارگری و کارفرمایی، در این خصوص اعلام نظر فرمائید.

در خصوص پرداخت حق الزحمه ماهیانه به اعضای هیات مدیره انجمن های صنفی، با عنایت به اینکه طبق مفاد اساسنامه مربوط در انجمن های صنفی اعضای هیات مدیره در استخدام آنها نبوده بلکه پس از اعلام داوطلبی جهت انجام خدمات افتخاری توسط مجمع عمومی برای دوره محدود انتخاب می شوند؛ پرداخت حقوق ماهیانه و حق بیمه برای آنها خلاف مقررات می‌باشد.لازم به توضیح است که جهت قدردانی از خدمات اعضای مذکور، می توان پس از تصویب مجمع عمومی برای آنها پاداش در نظر گرفت .


 شرایط انحلال

چنانچه هیأت مدیره انجمن های صنفی ، در محدوده های زمانی تعیین شده نسبت به برگزاری مجمع عمومی جهت تجدید انتخابات اعضای جدید هیأت مدیره اقدام ننمایند و با وجود قرار گرفتن انجمن در شرایط انحلال (حداکثر شش ماه پس از پایان دوره) بازرسان نیز در خصوص اعلام انحلال انجمن تکلیف قانونی مربوطه را انجام ندهند راهکار قانونی ممکن چیست؟

چنانچه پس از انقضای شش ماه مهلت جهت تجدید انتخابات انجمن صنفی، هیچ گونه اقدامی به منظور تجدید انتخابات صورت نگیرد با  عنایت به  تبصره(۳) ماده (۱۰) آئین نامه  چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط مصوب ۳/۸/۸۹ هیئت وزیران که عنوان می دارد:«چنانچه حداکثر ۶ ماه پس از پایان دوره، تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد، بازرس یا بازرسان مکلفند انحلال تشکل، انجمن صنفی یا کانون مربوط را به وزارت کار و امور اجتماعی و سایر مراجع ذیربط اعلام نمایند. در صورت عدم اقدام، وزارت کار و امور اجتماعی به هزینه تشکل از طریق درج آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا روزنامه محلی مربوط به حوزه فعالیت تشکل،انحلال تشکل را اعلام می نماید» اقدام قانونی صورت خواهد گرفت.


احتراماً، با استناد به ماده(۱۰) آئین نامه انجمن های صنفی و کانون های مربوط و گذشت بیش از ۶ ماه و عدم اقدام در خصوص تجدید انتخابات هیئت مدیره و بازرسان انجمن، نحوه  انحلال و جایگاه عضویت نماینده ادارات کار و امور اجتماعی در هیئت تصفیه به چه صورت می باشد؟

مطابق تبصره ماده(۱۶) آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط مصوب ۳/۸/۸۹ هیئت وزیران ایفای تعهدات و تصفیه حسابها، به عهده هیئت تصفیه تشکل منحل شده خواهد بود که در صورت عدم انتخاب، بازرسان و رئیس هیئت مدیره سابق با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی این وظیفه را عهده دار خواهند بود و در صورت عدم اقدام بازرسان و رئیس هیئت مدیره سابق، وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به پیگیری قانونی امر از طریق مراجع ذیربط اقدام می نماید.


بعضاً مشاهده می گردد برخی از انجمن‌های صنفی که اعتبار آنها به پایان رسیده و در خصوص تجدید انتخابات هیئت مدیره و یا انحلال آن انجمن اقدامی صورت نمی پذیرد. لذا در خصوص نحوه انحلال انجمن هایی که فاقد اعتبار بوده و هیئت مدیره و یا بازرسان از انحلال خودداری می نمایند و از طرفی شناسایی اعضاء نیز مقدور نمی باشد، توضیح دهید.

چنانچه هیأت مدیره انجمن های صنفی و کانون های مربوط مقررات مربوط به ماده(۱۰) آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط مصوب ۳/۸/۸۹ هیئت وزیران  و تبصره های (۱) و (۲) آن ماده و همچنین مفاد مندرج در اساسنامه خود را در خصوص تجدید انتخابات رعایت ننمایند، مطابق تبصره(۳) ماده فوق الذکر  در خصوص نحوه انحلال آن انجمن صنفی اقدام خواهد شد.


 آیا اعضای هیئت مدیره یک انجمن صنفی می توانند از اداره کار و امور اجتماعی درخواست انحلال آن انجمن را بنمایند؟

تصمیم گیری درخصوص انحلال انجمن صنفی، خارج از حدود وظایف و اختیارات هیات مدیره انجمن صنفی و بر خلاف مقررات می باشد. موضوع انحلال تشکل می بایست  با رعایت مقررات اساسنامه صورت گیرد .


 تاسیس مجدد بعد از انقضای اعتبار

درخواستی مبنی بر تأسیس انجمن صنفی شرکت‌های مسافربری برون شهری ارایه گردیده است. با توجه به اینکه انجمن صنفی مذکور تا سال ۸۴ معتبر بوده و بعد از این تاریخ هیچ تجدید انتخاباتی در مهلت قانونی صورت نگرفته، آیا درخواست تاسیس مجدد انجمن صنفی تحت همان نام و عنوان وجاهت قانونی دارد؟

درخصوص تأسیس مجدد انجمن صنفی شرکتهای مسافربری برون شهری اعلام می دارد: با عنایت به انقضاء اعتبار دوره پیشین انجمن صنفی فوق الذکر و عدم پیگیری از طرف اعضاء در مهلت های مقرر (ماده ۱۰ آئین نامه انجمن های صنفی) برای تجدید انتخابات، ضروریست ابتدا با استناد به تبصره (۳) ماده (۱۰) آئین نامه چگونگی تشکیل،حدود وظایف و اختیارات انجمن های صنفی نسبت به انحلال انجمن صنفی فاقد اعتبار اقدام و سپس مراحل لازم جهت تشکیل مجدد آن انجمن طی شود.


با توجه به درخواست تعدادی از اعضای انجمن صنفی کارفرمائی رایانه و خیاطی که اعتبار آن حدود دو سال است به پایان رسیده، مبنی بر انفکاک انجمن صنفی خیاطی از انجمن صنفی رایانه، آیا امکان انفکاک این دو انجمن صنفی وجود دارد؟ لازم به ذکر است انجمن مذکور پس از انقضای اعتبار هیچ درخواستی مبنی بر تجدید انتخابات و یا انحلال به اداره کار و امور اجتماعی تسلیم ننموده است.

با توجه به اینکه  مهلت اعتبار هیات مدیره انجمن صنفی مذکور، حدود ۲ سال پیش به پایان رسیده و هیچگونه اقدامی مبنی بر تجدید انتخابات و ادامه فعالیت آن انجمن صورت نگرفته و با عنایت به  تبصره(۳) ماده (۱۰) آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات انجمن های صنفی که عنوان می دارد:«چنانچه حداکثر ۶ ماه پس از پایان دوره، تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد، بازرس یا بازرسان مکلفند انحلال تشکل، انجمن صنفی یا کانون مربوط را به وزارت کار و امور اجتماعی و سایر مراجع ذیربط اعلام نمایند. در صورت عدم اقدام، وزارت کار و امور اجتماعی به هزینه تشکل از طریق درج آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا روزنامه محلی مربوط به حوزه فعالیت تشکل،انحلال تشکل را اعلام می نماید»، بنابراین با توجه به مراتب فوق انجمن صنفی فوق الاشاره واجد شرایط انحلال تلقی و پس از طی مراحل انحلال انجمن به ترتیب مرقوم، تقاضای تشکیل انجمن صنفی جدید قابل بررسی می باشد .


شرایط مندرج در اساسنامه

بعضاً در پاره ای از انتخابات های انجمن های صنفی مشاهده می گردد که در تنظیم و یا اصلاح اساسنامه یکی از شرایط کاندیداتوری هیئت مدیره، سابقه عضویت در انجمن صنفی به میزان مشخص قید می‌گردد. با توجه به تقدم اصلاح اساسنامه نسبت به انتخابات اعضای هیئت مدیره که بعد از آن در همان جلسه صورت می پذیرد، آیا شرط سابقه عضویت تعیین شده نسبت به کاندیداهای همان روز نیز تعمیم می یابد یا خیر؟

اجرای موارد اصلاحی اساسنامه انجمن های صنفی پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده منوط است به عدم مغایرت مفاد اصلاحی با قوانین و مقررات جاری کشور و تایید اداره کل کار و امور اجتماعی استان ذیربط .


از جمله شرایط عضویت در یک انجمن صنفی کارفرمایی مطابق اساسنامه آن انجمن، شاغل نبودن در ادارات دولتی قید گردیده است. آیا این مصوبه وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

چنانچه مفاد اساسنامه انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی بعنوان میثاق مورد اجماع اعضا مغایرتی با قوانین و مقررات مربوط نداشته باشند؛ نافذ و قابل اجرا می باشد. بنابر این مصوبه مورد نظر در خصوص شرایط عضویت، به لحاظ عدم مغایرت با مقررات مرتبط با انجمن های صنفی و کانونهای مربوط، منع قانونی ندارد.


 نظارت بر عملکرد انجمنها

نظارت بر مسائل مالی و حسابرسی از طرف ادارات کار بر انجمن های صنفی به چه طریقی صورت می گیرد؟ در صورت تخلف انجمن های صنفی در این خصوص تکلیف چیست؟

نظارت بر مسائل مالی و حسابرسی انجمن های صنفی جزو وظایف و اختیارات بازرس یا بازرسان انجمن می باشد که در ماده(۳۴) اساسنامه نمونه انجمن های صنفی نیز درج گردیده است. بدیهی است در صورت تشخیص فعالیت مغایر با قوانین و مقررات انجمن صنفی نیز طبق ماده(۱۹) «آئین نامه چگونگی تشکیل حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار مصوب ۳/۸/۸۹ هیئت وزیران» اقدام خواهد شد .


 کانون انجمنهای صنفی

آیا نماینده منتخب انجمن های صنفی کارفرمایی در استان‌هایی که کانون انجمن صنفی کارفرمایی تشکیل نگردیده است، می تواند جایگزین کانون انجمنهای صنفی استان باشد؟

مطابق مقررات مرتبط به تشکل های کارگری و کارفرمایی از جمله ماده(۳) « آئین نامه چگونگی تشکیل حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار مصوب ۳/۸/۸۹ هیئت وزیران» انجمنهای صنفی موجود در سطح استان به منظور هماهنگی صرفاً به شیوه مرقوم در ماده فوق امکان ایجاد کانون انجمنهای صنفی را داشته و اعطای نمایندگی از سوی معدودی از انجمنهای استان و خارج از رویه مشخص شده مبنای قانونی نداشته و الزامی برای پاسخگویی یا همکاری قانونی با فرد انتخاب شده وجود ندارد .


با توجه به ضرورت تشکیل کانون کارفرمایان استان و به منظور حضور نمایندگان واقعی و قانونی کارفرمایان در کمیته های کارشناسی، هیأت های حل اختلاف و سایر مراکز مرتبط در راستای حفظ و حراست از حقوق حقه کارفرمایان استان، سه انجمن صنفی کارفرمایی به عنوان اعضای مؤسس تمایل و آمادگی خود را جهت تشکیل کانون کارفرمایان استان اعلام می دارند. آیا در این حالت امکان تشکیل کانون انجمن صنفی کارفرمایان وجود دارد؟

مطابق ماده (۵) «آئین نامه چگونگی تشکیل حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار مصوب ۳/۸/۸۹ هیئت وزیران»کانون انجمنهای صنفی هر استان از نمایندگان «کانون انجمنهای صنفی صنایع» و «کانون انجمن های صنفی حرف» آن استان تشکیل می شود. بنابراین تشکیل کانون انجمنهای صنفی استان منوط به تاسیس کانون انجمنهای صنفی حرف و صنایع استان مطابق ماده(۴) آئین نامه مذکورمی باشد .


آیا دو انجمن صنفی کارفرمایی «شرکت ها و موسسات حمل و نقل سیمان» و «شرکت ها و موسسات حمل و نقل کالای جاده ای» می توانند کانون انجمن صنفی «شرکت ها و موسسات حمل و نقل سیمان» استانی را تشکیل دهند؟

بر اساس تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه «چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط» کانون های حرفه یا صنعت خاص در استان ها از اجتماع نمایندگان دارای حق رای هیات مدیره حداقل پنج انجمن صنفی مربوط تشکیل می شود. بنابراین رعایت نصاب مذکور در تبصره فوق و همچنین حرفه یا صنعت مشترک متقاضیان تشکیل یا عضویت در کانون های خاص الزامی است. لذا در خصوص سئوال مطرح شده ۳ انجمن صنفی مذکور فاقد نصاب لازم برای تشکیل کانون و همچنین انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کالای جاده ای فاقد شرایط عضویت در کانون خاص انجمن های صنفی کارفرمایی شرکت ها و موسسات حمل و نقل سیمان استان می باشد.


آیا هر دو انجمن صنفی کارفرمایی شهرستان و استان می توانند عضو کانون انجمن صنفی کارفرمایی کشور شوند یا یکی از آن دو می توانند به عضویت آن درآیند؟

کانون انجمن های صنفی حرفه یا صنعت خاص سراسر کشور در شرایطی تشکیل می شود که تعداد انجمن های صنفی خاص حرفه یا صنعت یک استان جهت تشکیل کانون انجمن های صنفی خاص استان مربوط به حد نصاب لازم نرسیده باشد و در این شرایط کلیه انجمن های صنفی استان ها ( اعم از استان و شهرستان ) بطور مستقل می توانند به عضویت کانون سراسری کشور درآیند .


در استان گلستان دو انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های خدماتی در حوزه شهرستان های گرگان و گنبد فعالیت می نمایند. نظر به اینکه این استان فاقد شرایط لازم جهت تشکیل کانون کارفرمایی شرکتهای خدماتی می باشد و از طرفی انجمن صنفی گرگان ناچاراً به عنوان نماینده شرکت‌های خدماتی در کمیته استانی تعیین صلاحیت شرکت‌های خدماتی شهرستان های فاقد انجمن نیز شرکت می نماید و تا به اکنون کمال همکاری را با اداره کل کار و امور اجتماعی داشته و اخیراً نیز با توجه به نیاز استان، تقاضای استانی شدن انجمن مذکور بدون حضور انجمن گنبد را داده است. آیا می توان حوزه فعالیت انجمن مذکور را به تمام استان تعمیم داد؟

درخصوص تقاضای استانی شدن انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی شهرستان گرگان؛ چنانچه ازشهرستان های دیگر استان گلستان، تقاضای عضویت در انجمن صنفی مذکور بوده و متقاضیان با داشتن شرایط عضویت، به عضویت انجمن مورد اشاره در آیند، انجمن صنفی شهرستان گرگان می تواند ضمن اصلاح اساسنامه مربوطه حوزه فعالیت خود را صرفاً در محدوده جغرافیایی اعضای جدید گسترش دهد .


حوزه فعالیت

چنانچه انجمن صنفی کارفرمایی در سطح شهرستان و استان تشکیل شده باشد آیا انجمن استان برتری و امتیازی نسبت به انجمن شهرستان دارد؟

انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی پس از ثبت در وزارت کار دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و در چارچوب وظایف و اختیارات تعیین شده در مقررات فعالیت می نمایند . هیچکدام از انجمن های صنفی نسبت به دیگری برتری و امتیازی ندارند.


حوزه فعالیت انجمنی استان تهران بوده که شهرستان کرج را نیز شامل می شده. حال با تاسیس استان البرز و جدا شدن شهرستان کرج از استان تهران آیا امکان تعمیم حوزه فعالیت انجمن به استانهای تهران و البرز وجود دارد؟

در این صورت چنانچه امکان تاسیس انجمنی جدید  با اعضای مقیم در استان تازه تاسیس وجود نداشته باشد. ضمن برگزاری مجمع فوق العاده و اصلاح حوزه فعالیت انجمن در اساسنامه امکان ادامه فعالیت انجمن در دو استان وجود دارد.


منبع:مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در زمینه تشکل های کارگری وکارفرمایی- محسن صابری