فهرست تشکل های سراسری و فرا استانی کارفرمایی

عنوان تشکلنام مدیرصفحه اختصاصی در تشکل نیوز
کانون پیمانکاران عمرانی کشورآقای حسن سعادتمندورود
انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمانآقای سید محمد اتابکورود
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمیآقای مرتضی عزیریورود
انجمن صنایع نساجی ایرانآقای محمد مروج حسینیورود
انجمن صنفی صنعت تایر ایرانآقای محمدرضا تقی گنجیورود
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت آبلیمو ایرانآقای مجید حجتیورود