ماموریت

فصل ۹: ماموریت


پرسش : ماموریت درایام تعطیلی چگونه محاسبه میشود؟

پاسخ : فوق العاده ماموریت (به تعریف ماده ۴۶ قانون کار) به کلیه ایام ماموریت (شامل اداری و تعطیل رسمی )تعلق میگیرد.