معرفی کتاب در حوزه کار-صفحه دوم

لیست کتاب های پیشنهادی تشکل نیوز:

   کتاب پایان کار,تشکل نیوز

پایان کار

نویسنده: جرمی ریف کین
مترجم: حسن مرتضوی
ناشر: کتاب امه
سال انتشار: ۱۳۹۰
شمارگان: ۱۱۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی: The end of Work

tashakolnews.com

   جامعه شناسی کار

جامعه شناسی

نویسنده: دکتر مسعود حاجی زاده
مترجم:
ناشر: موسسه کار و تامین اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۷۸
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

   کتاب جامعه شناسی کار و شغل,تشکل نیوز

جامعه شناسی کار و شغل

نویسنده: دکتر غلام عباس توسلی
مترجم:
ناشر: سمت
سال انتشار: ۱۳۷۵
شمارگان: ۱۵۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی: The sociology of work and jobs

tashakolnews.com

   کتاب جامعه شناسی کار,تشکل نیوز

جامعه شناسی کار

نویسنده: پروفسور کیت گرینت
مترجم: رضوان صدقی نژاد
ناشر: نشر علم
سال انتشار: ۱۳۸۵
شمارگان: ۲۲۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی: The sociology of work

tashakolnews.com

   کتاب روابط کار و صنعت,تشکل نیوز

روابط کار و صنعت

نویسنده: دکتر علیرضا مقدسی-سید ارمانی هامونی
مترجم:
ناشر:
سال انتشار: ۱۳۹۰
شمارگان:
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

   کتاب جهانی شدن اقتصاد و روابط صنعتی,تشکل نیوز

جهانی شدن اقتصاد و روابط صنعتی

نویسنده: اکرم محمدی علی ابادی- سید رسول سبحانی نژاد
مترجم:
ناشر: خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران
سال انتشار: ۱۳۷۹
شمارگان:
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

  کتاب روابط صنعتی و روابط کار,تشکل نیوز

روابط صنعتی و روابط کار

نویسنده: مهران مختاری
مترجم: حسن مرتضوی
ناشر: انتشارات نماشون
سال انتشار: ۱۳۸۳
شمارگان: ۲۰۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

   کتاب نظام روابط کار در سازمان,تشکل نیوز

نظام روابط کار در سازمان

نویسنده: ابراهیم سمیع گیری
مترجم:
ناشر: فرا نما
سال انتشار: ۱۳۹۱
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحه: ۲۱۸
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

   کتاب روابط کار در سازمان,تشکل نیوز

روابط کار در سازمان

نویسنده: محمد شکیبا مقدم
مترجم:
ناشر: انتشارات میر
سال انتشار: ۱۳۸۲
شمارگان: ۲۰۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی: Labor relations organization

tashakolnews.com

   کتاب روابط صنعتی,تشکل نیوز

روابط صنعتی

نویسنده: شمس و السادات زاهدی
مترجم:
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
سال انتشار: ۱۳۸۳
شمارگان: ۲۰۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی: Industrial relationships

tashakolnews.com

   اقتصاد سیاسی روابط کار در ایران,تشکل نیوز

اقتصاد سیاسی روابط کار در ایران

نویسنده: حسین کمالی
مترجم:
ناشر: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
سال انتشار: ۱۳۸۰
شمارگان: ۱۵۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

   اقتصاد کار,تشکل نیوز

اقتصاد کار

نویسنده: احمد سرلک
مترجم:
ناشر: دانشگاه ازاد اسلامی اراک
سال انتشار: ۱۳۸۵
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

   کتاب اقتصاد کار و نیروی انسانی,تشکل نیوز

اقتصاد کار و نیروی انسانی

نویسنده: دکتر حسن سبحانی
مترجم:
ناشر: سمت
سال انتشار: ۱۳۷۲
شمارگان: ۵۰۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

   کتاب عواید کار و سرمایه,تشکل نیوز

عواید کار و سرمایه

نویسنده: دکتر شمس الدین جزایری
مترجم:
ناشر: چاپخانه داشنگاه تهران
سال انتشار: ۱۳۴۵
شمارگان:
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

 کتاب روابط صنعتی,تشکل نیوز

روابط صنعتی

نویسنده: شمس السادات زاهدی
مترجم:
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
سال انتشار: ۱۳۶۶
شمارگان: ۵۰۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

   کتاب نظام روابط کار و صنعت,تشکل نیوز

نظام روابط کار و صنعت

نویسنده: احمد جعفر نژاد
مترجم:
ناشر: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
سال انتشار: ۱۳۸۰
شمارگان: ۳۰۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی: Labor relations system and industry

tashakolnews.com

   کتاب روابط کار و صنعتی,تشکل نیوز

روابط کار و روابط صنعتی

نویسنده: محمدرضا دادخواه
مترجم:
ناشر: انتشارات شهر اشوب
سال انتشار: ۱۳۸۵
شمارگان: ۱۵۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

   کتاب روابط صنعتی و روابط کار,تشکل نیوز

روابط صنعتی و روابط کار

نویسنده: جعفر بهشتی
مترجم:
ناشر: علیرضا مرادی
سال انتشار: ۱۳۸۳
شمارگان: ۱۵۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی: Industrial Relations and Labor Relations

tashakolnews.com

   کتاب پرسش و پاسخ در زمینه روابط کار,تشکل نیوز

پرسش و پاسخ در زمینه روابط کار

نویسنده: محمد جواد الهیان
مترجم:
ناشر: موسسه کار و تامین اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۸۳
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

   کتاب پرسش و پاسخ در زمینه روابط کار,تشکل نیوز

پرسش و پاسخ در زمینه روابط کار

نویسنده: محمد جواد الهیان
مترجم:
ناشر: موسسه کار و تامین اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۸۸
شمارگان: ۲۰۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

   کتاب حقوق کار و بیمه های اجتماعی,تشکل نیوز

حقوق کار و بیمه های اجتماعی

نویسنده:
مترجم:
ناشر: موسسه عالی حسابداری
سال انتشار: ۱۳۴۴
شمارگان:
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

   کتاب حقوق کار و بیمه های اجتماعی,تشکل نیوز

حقوق کار و بیمه های اجتماعی

نویسنده:
مترجم: دکتر علی الله همدانی
ناشر:
سال انتشار: ۱۳۴۳
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

   کتاب اساسنامه سازمان بین المللی کار,تشکل نیوز

اساسنامه سازمان بین المللی کار

نویسنده:
مترجم:
ناشر: وزارت کار و امور اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۷۸
شمارگان: ۲۰۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

   کتاب کار شایسته,تشکل نیوز

کار شایسته

نویسنده:
مترجم: محمدرضا سپهری
ناشر: موسسه کار و تامین اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۸۱
شمارگان: ۲۰۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

   کتاب قانون کار و کارگران,تشکل نیوز

قانون کار و کارگران

نویسنده:
مترجم: علیرضا محجوب
ناشر: موسسه اموزشی عالی کار
سال انتشار: ۱۳۸۱
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

   کتاب تکامل فرهنگ کار,تشکل نیوز

تکامل فرهنگ کار

نویسنده:
مترجم:
ناشر: موسسه کار و تامین اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۷۲
شمارگان: ۲۰۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

   کتاب کارگر ایرانی در ایران امروز,تشکل نیوز

کارگر ایرانی در ایران امروز

نویسنده:
مترجم: دکتر فریدون کاوسی
ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات
سال انتشار:
شمارگان: ۵۰۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

   کتاب سیر تطور مقررات و سازمان اجرایی در ایران,تشکل نیوز

سیر تطور مقررات و سازمان اجرایی در ایران

نویسنده: فاطمه حاجیها-فاطمه هرمزی
مترجم:
ناشر: وزارت کار و امور اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۷۸
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

   کتاب سیر تطور مقررات و سازمان اجرایی کار در ایران,تشکل نیوز

سیر تطور مقررات و سازمان اجرایی کار در ایران 

نویسنده: فاطمه هرمزی- فاطمه حاجیها-فروغ حریریان
مترجم:
ناشر: موسسه کار و تامین اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۸۷
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

   کتاب روابط،حوادث،قرارداد و دعاوی کارگر،کارفرما و کارگاه,تشکل نیوز

روابط،حوادث،قرارداد و دعاوی کارگر،کارفرما و کارگاه

نویسنده: عباس بشیری- مریم پور رحیم
مترجم:
ناشر: انتشارات جنگل
سال انتشار: ۱۳۹۰
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

   کتاب بیمه بیکاری,تشکل نیوز

بیمه بیکای

نویسنده: غلامرضا بیگی
مترجم:
ناشر: انتشارات جنگل
سال انتشار: ۱۳۸۹
شمارگان: ۲۰۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

   کتاب نگاهی جامع به قوانین و مقررات تامین اجتماعی,تشکل نیوز

نگاهی جامع به قوانین و مقررات تامین اجتماعی

نویسنده: محمد پوستین دوز
مترجم:
ناشر: انتشارات حکایتی دگر
سال انتشار: ۱۳۹۱
شمارگان: ۱۵۰۰
تعداد صفحه: ۴۶۰
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

   کتاب حقوق تامین اجتماعی,تشکل نیوز

حقوق تامین اجتماعی

نویسنده: کوروش استوار سنگری
مترجم:
ناشر: نشر میزان
سال انتشار: ۱۳۸۷
شمارگان: ۲۰۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

   کتاب پرسش و پاسخ در زمینه تامین اجتماعی,تشکل نیوز

پرسش و پاسخ در زمینه تامین اجتماعی

نویسنده: محمد جواد الهیان
مترجم:
ناشر: موسسه کار و تامین اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۳
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

   کتاب قانون تامین اجتماعی,تشکل نیوز

قانون تامین اجتماعی

نویسنده: دکتر عمران نعیمی-محمد رضا جوان جعفری-حمید فدایی جویباری-دکتر محسن قاسمی-دکتر احمد رضوانی مفرد
مترجم:
ناشر: انتشارات جنگل-جنگل
سال انتشار: ۱۳۸۹
شمارگان: ۱۵۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

   کتاب ائین دادرسی مراجع حل اختلاف,تشکل نیوز

ائین دادرسی مراجع حل اختلاف

نویسنده: علی الله همدانی
مترجم:
ناشر: موسسه کار و تامین اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۸۱
شمارگان: ۶۰۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

   کتاب حقوق کار بخش دادرسی کار ایران,تشکل نیوز

حقوق کار بخش دادرسی کار ایران

نویسنده: مجید لایقمند
مترجم:
ناشر: جاودانه،جنگل
سال انتشار: ۱۳۹۰
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحه: ۲۳۲
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

   کتاب قرارداد های موقت کار در ایران,تشکل نیوز

قرارداد های موقت کار در ایران

نویسنده: علیرضا محجوب
مترجم:
ناشر: انتشارات واژه
سال انتشار: ۱۳۸۱
شمارگان: ۵۰۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

   کتاب ائین دادرسی کار،تشکل نیوز

ائین دادرسی کار

نویسنده: حسین قبادی
مترجم:
ناشر: انتشارات جنگل، جاودانه
سال انتشار: ۱۳۹۲
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

   کتاب حقوق کار,تشکل نیوز

حقوق کار

نویسنده: سید عزت الله عراقی
مترجم:
ناشر: سمت
سال انتشار: ۱۳۸۱
شمارگان: ۳۰۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

   کتاب حقوق کار(جلد دوم),تشکل نیوز

حقوق کار(جلد دوم)

نویسنده: سید عزت الله عراقی
مترجم:
ناشر: سمت
سال انتشار: ۱۳۹۱
شمارگان: ۱۵۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی: