فصل ۱۰:کارهای سخت و زیان آور

فصل ۱۰: کارهای سخت و زیان آور


پرسش : نحوه احتساب بیمه سربازی در صورت کار کردن در مشاغل سخت و زیان آورچگونه است؟

پاسخ : سابقه ابجاد شده توسط سربازی سابقه عادی بوده و جزء مشاغل سخت نیست. در صورتی که مابین سوابق سختی کار قرار گیرد طی شرایطی توالی ۲۰سال را بر هم نمیزند. به طور مثال شما ۱۰سال در یک کارگاه مشاغل سخت کار کرده و بعد از ان سربازی رفته و بعد از سربازی نهایتا یک ماه از گذشتن سربازی می بایست دوباره در یک کارگاه مشاغل سخت مشغول به کار شوید و با پرداخت ۱۰ سال دیگر میتوانید بازنشسته شوید.


پرسش : اگر کارفرما مبالغ چهاردرصد سهم کارفرما مربوط به بازنشستگی مشاغل سخت وزیان آور را نپردازد تکلیف کارگر چیست؟

پاسخ : اگر کارفرما از پرداخت مبالغ مربوط به بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور  به سازمان تامین اجتماعی خودداری نماید و کارگر به همین علت نتواند درخواست بازنشستگی نماید، کارگر می تواند شخصا این مبالغ را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نموده و سپس با در دست داشتن مستندات (منجمله  فیش های واریزی ) به مراجع حل اختلاف اداره کار مراجعه نموده و نسبت به دریافت وجوه واریز شده  از کارفرما  اقدام نماید.


پرسش : کارهای سخت و زیان آور به چه کارهایی گفته می شود ؟

 پاسخ: کارهای سخت و زیان آور، کارهایی است که در آن ها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر ازظرفیت های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به کار گیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره، صفت سخت و زیان آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود.


پرسش : چگونه  سابقه خدمت دوران جبهه جزو بیمه مشاغل سخت و زیان آور محسوب می شود؟

پاسخ : اگر قبل از اعزام به جبهه درمشاغل سخت و زیان آورمشغول به کار بوده باشد و پس از آمدن از جبهه  نیز در کارهای سخت و زیان آورمشغول شده  باشد، دوره  خدمت در جبهه به عنوان شغل  سخت و زیان آور محسوب خواهد شد.


پرسش : آیا بیمه بیکاری جزء سوابق کارهای سخت و زیان آور محسوب می گردد؟
پاسخ : به موجب بند (د) ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ ـ مصوب ۱۳۸۰ـ موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۳۶۵/ت۳۶۰۰۵هـ مورخ ۵/۲/۱۳۸۶ ایام استفاده از مقرری بیمه بیکاری مشروط بر این که بیمه شده قبل از برقراری بیمه بیکاری در مشاغل سخت و زیان آور اشتغال به کار داشته و در حین مقرری بگیری و یا حداکثر تا دو ماه پس از اتمام دوره مزبور در مشاغلی که سخت و زیان آور شناخته شده مشغول به کار شده یا طبق آیین نامه بتواند بازنشسته شود مدت مزبور فقط موجب زایل شدن توالی اشتغال در کارهای و زیان آور نمی باشد مگر اینکه بر اساس مصوبه هیئت وزیران به صورت ویژه و موردی تصمیم گیری شده باشد.


پرسش : برای کارهای سخت و زیان آور کارفرما چه مقدار هزینه می بایست پرداخت نماید ؟

پاسخ : به استناد ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی کارفرما مکلف است پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده شاغل در کارگاه وی، معادل چهار درصد (۴%) میزان مستمری برقراری بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیان‌آور را که توسط صندوق تأمین اجتماعی محاسبه و مطالبه می‌گردد به طور یکجا به سازمان یاد شده پرداخت نماید.


منبع: کتاب پرسش و پاسخ در زمینه روابط کار – محمدجواد الهیان – جلد چهارم