برچسب: اخبار مجامع عمومیRSS
آگهی ثبت انتخابات انجمن تولید کنندگان پلاستوفوم بلوک های سقفی و دیواری پلی استایرن انبساطی استان تهران
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

آگهی ثبت انتخابات انجمن تولید کنندگان پلاستوفوم بلوک های سقفی و دیواری پلی استایرن انبساطی استان تهران

آگهی ثبت انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان پلاستوفوم بلوک های سقفی و دیواری پلی استایرن انبساطی استان تهران باســتناد تبصره یک مــاده ۱۳۱ قانون کار و آیین نامه مصــوب آبان ماه ۱۳۸۹ هیــات محترم وزیران و ســایر مدارک ارســالی انجمن فوق الذکر به شــماره ۷۵۴-۲/۳-۷  در این اداره کل به ثبت رســیده اســت اسامی […]