آگهی انتخابات انجمن انبوه سازان مسکن وساختمان خراسان رضوی

چهارشنبه - ۲۴ آبان ۱۳۹۶
آگهی انتخابات انجمن انبوه سازان مسکن وساختمان خراسان رضوی

آگهی انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن وساختمان خراسان رضوی

بــه اســتناد ماده ۱۳۱ قانــون کار و آییــن نامــه مصوب ۱۳۸۹/۸/۳ هیــات وزیران و بــه موجب صورتجلســه های مــورخ ۱۳۹۳/۹/۱۹ مجمــع عمومی و ۱۳۹۶/۶/۱۱ هیــات مدیــره و ســایر مدارک تســلیمی اســامی و ســمت هر یــک از اعضــای اصلی و علی البدل هیــات مدیره انجمن صنفــی که از تاریخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۳ به مدت چهارسال انتخاب شده اند به شرح ذیل میباشد:

  • محمود پژوم (رئیس هیات مدیره)
  • مهدی جوادی (نایب رئیس هیات مدیره)
  • نعمت الله ظریف (دبیر و عضو اصلی هیات مدیره)
  • سید محمد مختارزاده (خزانه دار)
  • غلامعلی ثنائی فیض آبادی (عضو اصلی هیات مدیره)
  • محمد رضا رئیسی (عضو اصلی هیات مدیره)
  • محسن بقراطی (عضو اصلی هیات مدیره)
  • هادی ذاکرالحسینی (عضو اصلی هیات مدیره)
  • محمود اسکندرنیا (عضو اصلی هیات مدیره)
  • جلیل عزیزی فر (عضو علی البدل هیات مدیره)

ضمنــا برابر ماده ۲۲ اساســنامه انجمن صنفی کلیــه اســناد و اوراق مالی و بهادار و تعهداور با امضای رئیس هیات مدیره و خزانه دار یا دبیر و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهدبود.

محمود احمدی مدیرکل

0

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:بازدید: ۴۱۷
برچسب ها: