آگهی انتخابات انجمن تولیدکنندگان نان حجیم خراسان رضوی

چهارشنبه - ۲۴ آبان ۱۳۹۶
آگهی انتخابات انجمن تولیدکنندگان نان حجیم خراسان رضوی

آگهی انتخابات انجمن تولیدکنندگان نان حجیم خراسان رضوی

به اســتناد ماده ۱۳۱ قانــون کار و آیین نامــه مصوب ۱۳۸۹/۸/۳ هیات وزیــران و به موجب صورتجلسه های مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ مجمع عمومی و ۱۳۹۶/۷/۵ هیات مدیره و سایرمدارک تسلیمی اسامی و سمت هریک ازاعضای اصلی وعلی البدل هیات مدیره و بازرسان انجمن صنفی که از تاریخ ۱۳۹۶/۷/۹ به مدت سه سال انتخاب شده اند به شرح ذیل میباشد :

  • محمدتقی کوچک کاربزرگ (رئیس هیات مدیره)
  • محمدحسین افشاری (نایب رئیس هیات مدیره ودبیر)
  • فرشید سریری (خزانه دار)
  • حسن توکلی (عضوعلی البدل هیات مدیره)
  • مرتضی خورشیدی (عضوعلی البدل هیات مدیره)
  • قربان ظریف (بازرس اصلی)
  • عباس اورعی (بازرس علی البدل)

ضمنا برابرماده ۲۲ اساســنامه انجمن صنفی کلیه اســناد و اوراق مالــی و بهادار و تعهداور با امضای رئیس هیات مدیره و خزانــه دار یا دبیر و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهدبود.

محمود احمدی مدیرکل

 

0

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:بازدید: ۴۲۲
برچسب ها: