آگهی انتخابات انجمن صنفی کامیون داران شهرستان زاوه

چهارشنبه - ۲۴ آبان ۱۳۹۶
آگهی  انتخابات انجمن صنفی  کامیون داران شهرستان زاوه

آگهی انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی کامیون داران شهرستان زاوه

به استناد ماده۱۳۱قانون کار وآیین نامه مصوب ۱۳۸۹/۸/۳ هیات وزیران و به موجب صورتجلســه های مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۴ مجمع عمومی و ۱۳۹۶/۷/۴ هیات مدیره و سایرمدارک تسلیمی اسامی و سمت هر یک از اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان انجمن صنفی که از تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۴ به مدت سه سال انتخاب شده اند به شرح ذیل میباشد :

  • رجبعلی پیمان (رئیس هیات مدیره)
  • سیدمحسن زرگر (نایب رئیس هیات مدیره و دبیر)
  • ابوالفضل سالاری (خزانه دار)
  • حسین جبروز (عضوعلی البدل هیات مدیره)
  • محمد محمودی (بازرس اصلی)
  • علیرضا سالاری (بازرس علی البدل)

ضمنا برابر ماده ۲۲ اساسنامه انجمن صنفی کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهداور با امضای رئیس هیات مدیره و خزانه دار یا دبیر و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهدبود همچنین به موجــب مصوبه مجمع عمومی موسس مــورخ ۱۳۹۶/۶/۲۴ مقررگردید میزان ورودیــه مبل ۰۰۰/۳۰۰ ریال که تنها برای یکبار دریافت می گردد و میزان حق عضویت مبلغ۱۰۰۰۰۰ ریال به صورت ماهیانه اخذ می گردد.

محمود احمدی مدیرکل

0

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:بازدید: ۴۷۰
برچسب ها: