آگهی مجمع عمومی انجمن کارگران ساختمانی شهرستان رباط کریم و حومه

چهارشنبه - ۲۴ آبان ۱۳۹۶
آگهی مجمع عمومی انجمن کارگران ساختمانی شهرستان رباط کریم و حومه

آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنفی کارگری کارگران ساختمانی شهرستان رباط کریم و حومه (نوبت اول)

بدینوســیله از کلیه اعضای انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان رباط کریم دعوت به عمل میآید تا در مجمع عمومی عادی ســالیانه که در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۰  از ساعت ۱۳ لغایت ۱۵ در محل ســالن جلســات کانون بازنشســتگان واقع  در رباط کریم بلوار آزادگان کوچه آزادگان پنجم پلاک ۲۳ برگزار میگردد، حضور بهم رسانند.

دستورجلسه:

  • انتخاب اعضای هیات مدیره
  • انتخاب بازرس
  • گزارش هیات مدیره و بازرس

انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان رباط کریم

0

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:بازدید: ۳۷۱
برچسب ها: