آگهی مجمع عمومی عادی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان غربی

چهارشنبه - ۲۴ آبان ۱۳۹۶
آگهی مجمع عمومی عادی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان غربی

آگهی مجمع عمومی عادی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان غربی

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم شوراهای اسلامی کار واحدهای کارگری استان آذربایجان غربی می رساند با توجه به اینکه مدت اعتبار قانونی اعضــای هیات مدیره و بــازرس کانون هماهنگی شــوراهای اســامی کار اســتان در تاریخ ۹۶/۸/۶ خاتمه یافته به اســتناد به ماده ۱۷ آیین نامه نحوه تشکیل کانون هماهنگی شوراهای اسـلامی کار اســتان مجمع عمومی عادی راس ساعت ۱۰:۳۰ روز سه شــنبه مورخ ۹۶/۹/۲۱ در محل کانون برگزار خواهد شد لذا از اعضای محترم دعوت می گردد با در نظر گرفتن شرایط ذیل در جلسه فوق الذکر حضور بهم رسانند.

  • نماینده معرفی شده حتما باید از اعضای اصلی شورا باشد.
  • ســهمیه نمایندگی که معرفی می شوند براساس ماده ۳ آیین نامه انتخابات

الف- از شوراهای اسلامی کار ۳ و ۵ نفره یک نماینده

ب- از شــوراهای اســلای کار ۷ و ۹ نفره ۲ نفر نماینده معرفی خواهند شد.

  • شوراهای اسلامی کار جهت انتخابات و معرفی نمایندگان به مجمع می بایست از کلیه اعضای شوراهای اسلامی کار واحد خود دعوت به عمل آورد و در آن جلسه ۳/۲ حضور اعضاء الزامی می باشد.
  • نماینــده و نمایندگان معرفی شــده با آراء حاضر در جلســه انتخابات و طی صورتجلســه ای ممهور به مهر شورا باشد معرفی شوند.

هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی  استان آذربایجان غربی

 

0

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:



بازدید: ۴۰۹
برچسب ها: