بخشنامه بیمه پردازی دختران تحت پوشش تامین اجتماعی صادر شد

بخشنامه نحوه بیمه پردازی فرزندان دختر بیمه شدگان و مستمری بگیران بازنشسته و از کارافتاده کلی از سوی سازمان تامین اجتماعی صادر شد.

در این بخشنامه این افراد به طور اختیاری، زنان خانه دار و سرپرست خانوار مشمول یارانه تبیین و به تمام واحد‌های اجرایی تامین اجتماعی ابلاغ شده است.

در این بخشنامه نحوه بیمه پردازی فرزندان دختر که علاوه بر دریافت حمایت‌های بلند مدت، متقاضی انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه به روش ادامه بیمه به طور اختیاری، زنان خانه دار و سرپرست خانوار مشمول یارانه هستند، تشریح شده است.

در این بخشنامه به شرایط دریافت مستمری فرزندان اناث (دختر) بیمه شده اشاره و مطرح شده است که برابر مفاد «تبصره یک بند ب» ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان، مصوب آذر ماه ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب دوم دی ۱۳۶۳ و اصلاحیه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی، فرزندان اناث بیمه شده به شرط نداشتن شوهر و شغل از حمایت‌های بلند مدت (مستمری و درمان) برخوردار می‌شوند.

بر حسب ماده یک آئین نامه اجرایی قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مصوب ۲۹ مهر ۱۳۶۶ هیات وزیران، صاحبان حرف و مشاغل آزاد به افرادی اطلاق می‌شود که برای انجام حرفه و شغل مورد نظر با داشتن کارگر (کارفرما) یا خود به تنهایی (خویش فرما) به استناد مجوز اشتغال صادره از سوی مراجع ذیصلاح یا به تشخیص هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به کار اشتغال داشته و مشمول مقررات حمایتی خاص نباشند و همچنین برابر ماده یک قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار، اشتغال شرط اصلی پذیرش درخواست متقاضیان عنوان شده است؛ بنابراین متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه قالیبافان و شاغلان دستی شناسه دار و سایر گروه‌های خاص بیمه‌ای (به استثناء متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری) که به اعتبار حرفه و شغل، بیمه پرداز سازمان تامین اجتماعی هستند، مادامی که مستمری بازماندگان (فرزندان اناث) دریافت می‌کنند مجاز به انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه به روش‌های فوق نخواهند بود، لیکن در صورت انصراف از دریافت مستمری، پذیرش درخواست، انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه وی با رعایت سایر شرایط مقرر بلامانع است.

همچنین با توجه به اینکه در مقررات ادامه بیمه به طور اختیاری برخلاف بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد دارا بودن شغل شرط انعقاد قرارداد نیست و برابر ضوابط مربوطه متقاضی به اعتبار سوابق پرداخت حق بیمه نسبت به عقد قرارداد اقدام می‌کند، بنابراین فرزندان اناث مستمری بگیر می‌توانند در صورت احراز شرایط با انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه در ردیف بیمه پردازان موصوف قرار گرفته و از حمایت‌های بلندمدت (مستمری و درمان) به طور همزمان بهره‌مند شوند.

بدیهی است چنانچه پس از پرداخت حق بیمه، بیمه شده با احراز شرایط مقرر مشمول دریافت مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی شود پرداخت مستمری والدین موضوعیت نخواهد داشت.

بر اساس این بخشنامه بیمه پردازی زنان خانه دار و سرپرست خانوار برخوردار از مستمری والدین نیز امکانپذیر است. زنان سرپرست خانوار به زنانی اطلاق می‌شود که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور بوده و مسئولیت تأمین معاش مادی و نیاز‌های معنوی خانواده را بر عهده داشته و توسط مراجع مزبور به سازمان تامین اجتماعی معرفی می‌شوند، چنانچه در معرفی نامه فاقد شغل باشند و صرفاً عبارت زنان سرپرست خانوار قید می‌شود، می‌توانند هم زمان با پرداخت حق بیمه در قالب قرارداد بیمه زنان سرپرست خانوار مشمول یارانه (قبلی و جاری) در صورت حصول شرایط قانونی (فقدان شغل و شوهر) و ارائه درخواست از مستمری والدین خود حسب مورد بهره‌مند شوند.

چنانچه فرزندان اناث به دلیل بیشتر بودن میزان مستمری بازماندگان از دریافت مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی خود انصراف داده و به واسطه ازدواج امکان دریافت مستمری بازماندگان جهت آنان میسر نباشد، برقراری مستمری‌های بازنشستگی یا ازکارافتادگی بر اساس سوابق پرداخت حق بیمه قبلی از تاریخ زایل شدن شرایط دریافت مستمری با رعایت سایر ضوابط مقرر بلامانع خواهد بود.

منبع: باشگاه خبرنگاران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.