دسته: اخبار مجامع عمومیRSS
آگهی انتخابات انجمن کارکنان موسسه همشهری
۲۲ آبان ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

آگهی انتخابات انجمن کارکنان موسسه همشهری

به استناد تبصره یک ماده ۱۳۱ قانون کار و آیین نامه مصوب آیان ماه ۱۳۸۹ هیئت محترم وزیران و سایر مدارک ارسالی، انجمن فوق الذکر به شماره ۲۷۲-۱/۳-۷ در این اداره کل به ثبت رسیده است. اسامی اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره انجمن که در مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۴ به مدت سه سال…..