دسته: قوانین و مقرراتRSS
آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط
۱۱ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط

آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط موضوع تبصره (5) ماده (131) قانون کارجمهوری اسلامی ایران «مصوب 1389/8/3 هيئت وزيران»